Các công trình khoa học

Bộ môn KHQL và Luật

3232

  1. , (3232), "czxcsdafas2",

2017

  1. Chuong1,chuong2,chuong3, (2017), "Thu xem sao", tạp chí 123

2016

  1. Hang1, Hang2, Hang3, (2016), "Bài báo số 1", tạp chí xyz
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn KHQL và Luật

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Điện thoại 3868 0452
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 210 Nhà C9

© SEM