Các công trình khoa học

3232

  1. , (3232), "czxcsdafas2",

2017

  1. Chuong1,chuong2,chuong3, (2017), "Thu xem sao", tạp chí 123

2016

  1. , (2016), "dasdsa2222222",
  2. Hang1, Hang2, Hang3, (2016), "Bài báo số 1", tạp chí xyz
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn KHQL và Luật

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Điện thoại 3868 0452
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 210 Nhà C9

© SEM