Các công trình khoa học

TT Tên công trình Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố
1 dasdsa2222222 dsadas 2322222222
2 czxcsdafas2 asdasd 3232

STT

Đề tài/Chủ nhiệm đề tài

Dạng đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Nghiên cứu khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng xe đạp điện của học sinh- sinh viên tại thành phố Hà nội

Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Đề tài cấp Bộ

2014

2

Nghiên cứu đánh giá và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam (B2010-01-398)

Chủ nhiệm: GS.TS. Đỗ Văn Phức

Đề tài cấp Bộ

2012

3

Những vấn đề pháp lý về Doanh nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam hiện nay

Chủ nhiệm: GVC. TS. Vũ Quang

Đề tài cấp trường

2014

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn KHQL và Luật

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Điện thoại 3868 0452
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 210 Nhà C9

© SEM