Các học phần đảm nhận

EM1010 Quản trị học đại cương 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

·      Học phần tiên quyết: Không

·      Học phần học trước: Không

·      Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và một phần kỹ năng về quản lý hoạt động của doanh nghiệp.

Nội dung: Bản chất, nội dung và vai trò của quản lý doanh nghiệp; phương pháp thực hiện từng loại công việc và cán bộ quản lý doanh nghiệp.
 

EM3111 Quản trị học 3(3-1-0-6)

Điều kiện học phần:

·      Học phần tiên quyết: Không

·      Học phần học trước: Không

·      Học phần song hành: Không

Mục tiêuHọc phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị học như khái niệm, nguyên tắc các chức năng của quản trị học: chức năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo (điều phối) và kiểm tra.

Nội dungHọc phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị học như khái niệm, nguyên tắc các chức năng của quản trị học: chức năng lập kế hoạch, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo (điều phối), chức năng kiểm tra.
 

EM3170 Văn hoá doanh nghiệp 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

·      Học phần tiên quyết: Không

·      Học phần học trước: EM1010

·      Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị những kiến thức chung về văn hóa kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng, và phát triển các kiến thức về văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh.

Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: khái niệm, đặc điểm, vai trò và các hình thức biểu hiện của văn hóa kinh doanh; khái niệm, nội dung, và hình thức thể hiện, vai trò, những điều kiện, cách thức xây dựng và phát huy triết lý kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phân tích vấn đề xây dựng và phát huy triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam; tổng quan về đạo đức kinh doanh; định nghĩa, các nhân tố tác động, các bộ phận cấu thành, vai trò của doanh nhân trong phát triển văn hóa doanh nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân; chi tiết về văn hóa doanh nghiệp; phân tích vai trò, tác động của văn hóa kinh doanh trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 

EM3190 Hành vi của tổ chức 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

·      Học phần tiên quyết: Không

·      Học phần học trước: EM1010

·      Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng liên quan đến hoạt động của các tổ chức, nhóm trong tổ chức, những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của tổ chức và nhóm.

Nội dung: Học phần bao gồm: (1) phương pháp nghiên cứu hành vi tổ chức; (2) những cơ sở của hành vi cá nhân; (3) giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc; (4) động viên; (5) những cơ sở của hành vi nhóm; (6) hành vi trong nhóm và xung đột; (7) đổi mới và phát triển tổ chức.
 

EM1170 Pháp Luật đại cương 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

·      Học phần tiên quyết: Không

·      Học phần học trước: không

Mục tiêu: Học phần cung cấp những hiểu biết về các quy định pháp luật đại cương và pháp luật có ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế của các thể nhân và pháp nhân trong nền kinh tế thị trường, từ lúc một đơn vi kinh doanh ra đời, hoạt động tới khi chấm dứt hoạt động. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể có những hiểu biết tổng quan về nhà nước và pháp luật nói chung
 

EM3220 Luật kinh doanh 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

·      Học phần tiên quyết: Không

·      Học phần học trước: EM1010

·      Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần cung cấp những hiểu biết về các quy định pháp luật đại cương và pháp luật có ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế của các thể nhân và pháp nhân trong nền kinh tế thị trường, từ lúc một đơn vi kinh doanh ra đời, hoạt động tới khi chấm dứt hoạt động. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể: (1) có những hiểu biết tổng quan về nhà nước và pháp luật nói chung, pháp luật kinh tế nói riêng; (2) phân biệt được các loại hình doanh nghiệp, nắm được quá trình thành lập doanh nghiệp; (3) hiểu được những quy định về pháp luật hợp đồng, biết cách soạn thảo những bản hợp đồng thông dụng trong kinh doanh; (4) nắm vững những quy định về pháp luật cạnh tranh; (5) biết được những phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, ưu nhược điểm của từng phương thức giải quyết để từ đó có thể lựa chọn cách thức giải quyết tranh chấp hiệu quả nhất; và (6) nắm được cách thức doanh nghiệp rút lui khỏi thương trường thông qua quá trình phá sản hoặc giải thể doanh nghiệp.

Nội dung: Học phần bao gồm (1) tổng quan về pháp luật kinh tế, (2) pháp luật về doannh nghiệp, (3) pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, (4) pháp luật về cạnh tranh, (5) pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, (6) pháp luật về phá sản và giải thể doanh nghiệp.
 

EM4215 Khởi sự kinh doanh 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

·      Học phần tiên quyết: Không

·      Học phần học trước: EM3210, EM3710

·      Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để có thể hình thành ý tưởng và xây dựng được các dự án khởi nghiệp kinh doanh khả thi. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể: (1) nắm vững quá trình khởi sự doanh nghiệp bắt đầu từ một ý tưởng; (2) có kỹ năng trong việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh từ điểm khởi đầu; (3) lập được các kế hoạch marketing, nhân lực và tổ chức và tài chính; (4) thành thạo trong việc xác định tổng vốn đầu tư, chi phí hoạt động và dòng tiền dự báo; (5) hiểu được những chỉ tiêu đánh giá tính khả thi của một dự án khởi nghiệp; (6) biết được những cách thức có được nguồn tài chính cho việc khởi sự kinh doanh.

Nội dung: Học phần bao gồm: (1) tổng quan về khởi sự doanh nghiệp; (2) lập kế hoạch marketing; (3) nghiên cứu về kỹ thuật và tổ chức quản lý; (4) lập kế hoạch tài chính; (5) một số cách khác để khởi sự doanh nghiệp.
 

EM4216 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

·      Học phần tiên quyết: Không

·      Học phần học trước: EM3110, EM3210

·      Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức để thực hiện một nghiên cứu khoa học từ đầu tới cuối và giúp sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp có chất lượng cao hơn. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể: (1) phân biệt được các loại hình nghiên cứu; (2) biết cách lựa chọn đề tài nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và lập giả thuyết nghiên cứu; (3) viết được phần cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu; (4) lập được kế hoạch thu thập dữ liệu sơ cấp; (5) biết cách phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS; và (6) nắm được trình tự các phần của báo cáo nghiên cứu và nguyên tắc trình bày kết quả nghiên cứu.

Nội dung: Học phần bao gồm: (1) tổng quan về nghiên cứu trong kinh doanh; (2) xác định mục tiêu và các giả thuyết nghiên cứu; (3) thu thập dữ liệu thứ cấp; (4) thu thập dữ liệu sơ cấp; (5) chọn mẫu nghiên cứu; (6) thiết kế bản câu hỏi; (7) thu thập và chuẩn bị dữ liệu; (8) phân tích dữ liệu; (9) viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn KHQL và Luật

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Điện thoại 3868 0452
Fax: .
Email: ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 210 Nhà C9

© SEM