Các hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn:

  • Lạm phát và tăng trưởng kinh tế
  • Ảnh hưởng của cơ cấu ngoại thương xuất nhập khẩu tới tăng trưởng kinh tế
  • Các nhân tố ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế tới cơ cấu ngoại thương và sản lượng quốc gia
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu xe đạp điện ở Việt nam
  • Nghiên cứu hàm cầu về thép ở Việt nam
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn KHQL và Luật

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Điện thoại 3868 0452
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 210 Nhà C9

© SEM