Cán bộ & Giảng viên

ThS. Đoàn Hải Anh

Chức vụ: GV;

Email: anh.doanhai@hust.edu.vn

Website

ThS. Nguyễn Quang Chương

Chức vụ: GVC; Phó trưởng phòng HCTH

Email: Chuong.NguyenQuang@hust.edu.vn

Website

ThS. Cao Thùy Dương

Chức vụ: GV;

Email: Duong.CaoThuy@hust.edu.vn

Website

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: GV;

Email: hang.nguyenthithuy@hust.edu.vn

Website

TS. Lê Hiếu Học

Chức vụ: PGS; Trưởng phòng - Phòng Truyền thông và Quản trị Thương hiệu

Email: hoc.lehieu@hust.edu.vn

Website

ThS. Nguyễn Thanh Hương

Chức vụ: GV;

Email: Huong.NguyenThanh4@hust.edu.vn

Website

ThS. Nguyễn Văn Lâm

Chức vụ: GV; Bí thư chi đoàn cán bộ

Email: lam.nguyenvan@hust.edu.vn

Website

ThS. Phan Y Lan

Chức vụ: GV; Phó chủ tịch Công đoàn Viện

Email: Lan.PhanY@hust.edu.vn

Website

TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Chức vụ: GVC; Trưởng BM

Email: ngoc.phamthikim@hust.edu.vn

Website

TS. Đỗ Văn Phức

Chức vụ: GS;

Email: phuc.dovan@hust.edu.vn

Website

TS. Vũ Quang

Chức vụ: GVC; Phó Trưởng BM

Email: quang.vu@hust.edu.vn

Website

ThS. Lê Thu Thủy

Chức vụ: GV;

Email: Thuy.LeThu@hust.edu.vn

Website

ThS. Thái Thu Thủy

Chức vụ: GV;

Email: Thuy.ThaiThu@hust.edu.vn

Website

ThS. Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: GV;

Email: Yen.NguyenThi@hust.edu.vn

Website

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn KHQL và Luật

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Điện thoại 3868 0452
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 210 Nhà C9

© SEM