Các học phần đảm nhận

EM4612 Cơ sở kinh tế năng lượng 3(3-1-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: trang bị cho học viên các khái niệm cơ bản về năng lượng, kinh tế năng lượng, nội dung các phương pháp phân tích mối quan hệ giữa năng lượng và tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững. Nghiên cứu xây dựng và phân tích các bảng thống kê năng lượng, cân bằng năng lượng. Sau khi học môn này học viên sẽ có khả năng tổng hợp và phân tích một vấn đề kinh tế xã hội, vấn đề kinh tế năng lượng từ đó có khả năng tiếp thu các môn khác trong chuyên ngành đào tạo kinh tế năng lượng.

Nội dung: Bao gồm các nội dung cơ bản sau: các khái niệm cơ bản; nguồn năng lượng; mối quan hệ kinh tế, năng lượng và môi trường; thống kê năng lượng; cân bằng năng lượng; doanh nghiệp năng lượng và các mô hình tổ chức.

 

EM4613 Phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng (BTL) 4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM4612
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Sinh viên học xong biết và vận dụng được một số phương pháp phân tích nhu cầu năng lượng; biết và vận dụng được một số phương pháp dự báo năng lượng thông dụng: xu thế, hồi quy, chuyên gia, mô hình kinh tế-kỹ thuật; biết nội dung cơ bản một số phần mềm ứng dụng trong phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng

Nội dung: Bao gồm các nội dung sau:các khái niệm cơ bản; phương pháp phân tích nhu cầu năng lương; dự báo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp ngoại suy; dự báo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp hồi quy; dự báo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp chuyên gia; dự báo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp tiếp cận kinh tế - kỹ thuật; giới thiệu một số phần mềm ứng dụng trong phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng.

 

EM4614   Phân tích và quản lý dự án năng lượng (BTL) 4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho học viên các khái niệm cơ bản về phân tích hiệu quả và tổ chức thực hiện dự án đầu tư đặc biệt là các dự án đầu tư trong ngành năng lượng. Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phân tích hiệu quả dự án đầu tư đồng thời học phần nàycung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về tổ chức thực hiện các dự án. Học viên sẽ nắm được các bước và các thủ tục cần thực hiện, cũng như các biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh khi triển khai các dự án trong thực tế.

Nội dung: Bao gồm những nội dung sau: các khái niệm cơ bản; dòng tiền dự án; giá trị theo thời gian của dòng tiền; các giá trị tương đương; các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư; phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư; phân tích hiệu quả dự án đầu tư trong điều kiện có rủi ro; phân tích hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư.

 

EM4615   Lý thuyết giá năng lượng 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM4612, EM3100, EM3110
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết giá và việc vận dụng vào ngành năng lượng. Lý thuyết và phương pháp định giá năng lượng chủ yếu điện, dầu, khí, than. Áp dụng lý thuyết cơ bản vào định giá năng lượng ở Việt Nam và thế giới. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: Nắm vững những kiến thức cơ bản về hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm; Nắm vững các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của các sản phẩm năng lượng; Các vấn đề phương pháp luận về định giá các sản phẩm năng lượng.

Nội dung: Các vấn đề lý thuyết cơ bản về chi phí và giá năng lượng; chính sách giá năng lượng và vai trò quản lý của nhà nước; thị trường dầu mỏ và lý thuyết về định giá dầu; lý thuyết về định giá khí đốt; các vấn đề lý thuyết về giá than; lý thuyết về định giá điện.

 

EM4617   Kinh tế vận hành hệ thống điện 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM4612
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Sinh viên học xong biết các phương pháp cơ bản về phân phối tối ưu trong nhà máy nhiệt điện; biết các phương pháp cơ bản về phân phối tối ưu trong hệ thống điện trong ngắn và trung hạn.

Nội dung: (1) kinh tế nhà máy nhiệt điện: đặc điểm cơ bản và các chỉ tiêu sản xuất năng lượng; bộ máy tổ chức quản lý trong nhà máy điện; đặc tính năng lượng của các thiết bị chính trong nhà máy nhiệt điện; phân phối tối ưu phụ tải giữa các tổ máy trong nhà máy nhiệt điện; cân bằng năng lượng trong nhà máy nhiệt điện; kế hoạch năm của nhà máy nhiệt điện. (2) kinh tế vận hành hệ thống: một số khái niệm cơ bản; dự trữ công suất trong hệ thống điện.

 

EM4618   Kinh tế sử dụng năng lượng 3(3-1-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM4612
 • Học phần song hành: EM4614

Mục tiêu: Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các dạng sử dụng năng lượng trong các ngành kinh tế quốc dân và đời sống dân sinh, các kỹ năng triển khai công tác kiểm toán năng lượng, nhận dạng các cơ hội tiết kiệm năng lượng và xây dựng, phân tích, đánh giá các dự án tiết kiệm năng lượng cho các hộ tiêu thụ. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: nhận thức được lợi ích của các hoạt động sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng; tổ chức các hoạt động quản lý sử dụng năng lượng tại các doanh nghiệp, các đơn vị và tổ chức; tiến hành các hoạt động kiểm toán năng lượng, đề xuất các giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức; lập, phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án tiết kiệm năng lượng

Nội dung: Lợi ích của việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng; các dạng sử dụng năng lượng và các công cụ quản lý; kiểm toán năng lượng; quản lí sử dụng hệ thống chiếu sáng; quản lí sử dụng động cơ điện; quản lí sử dụng lò hơi và hệ thống nhiệt; quản lí sử dụng hệ thống làm lạnh.

 

EM4619   Quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng (BTL) 4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: MI3130, EM4612
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho học viên các khái niệm cơ bản, các đặc điểm của hệ thống năng lượng. Yêu cầu sinh viên phải hiểu các phương pháp quy hoạch toán học và biết cách vận dụng xây dựng mô hình quy hoạch phát triển tối ưu hệ thống năng lượng. Sử dụng được một số phần mềm thông dụng để giải bài toán quy hoạch có kích thước lớn. Sau khi hoàn thành học phần học viên có thể nắm được nguyên lý, nội dung, các bước xây dựng quy hoạch cung cấp năng lượng cho một vùng, một khu vực hoặc cho toàn bộ hệ thống năng lượng quốc gia. Biết cách sử dụng các công cụ, các mô hình toán học để xác định cấu trúc tối ưu của các hệ thống.

Nội dung: Tổng quan về quy hoạch và quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng; các mô hình quy hoạch; quy hoạch phát triển hệ thống điện; quy hoạch năng lượng tổng thể; các mô hình và phần mềm ứng dụng phục vụ cho quy hoạch năng lượng

 

EM4625   Kinh tế tài nguyên và môi trường 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100; EM3110
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kinh tế ứng dụng trong lĩnh vực khai thác & sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Nội dung: Bao gồm các nội dung sau: các vấn đề lý thuyết cơ bản về kinh tế tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ giữa khan hiếm tài nguyên, phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường; cơ sở lý thuyết kinh tế môi trường; các vấn đề về quản lý môi trường ở Việt Nam.

 

EM4621   Các mô hình tổ chức thị trường điện 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM4612
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành về các mô hình tổ chức thị trường điện lực từ mô hình truyền thống đến các mô hình tổ chức thị trường điện cạnh tranh với các nội dung cơ bản: các đặc trưng kinh tế kỹ thuật của công nghiệp điện lực và sản phẩm điện năng; mô hình độc quyền liên kết dọc và các lý do phá điều tiết ngành điện; các mô hình tổ chức thị trường điện cạnh tranh.

Nội dung: các đặc trưng kinh tế kỹ thuật của công nghiệp điện lực; mô hình độc quyền liên kết dọc và các nguyên nhân phá điều tiết ngành điện lực; các mô hình tổ chức thị trường điện cạnh tranh; ngành điện lộ trình thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam.

 

EM4622   Thị trường năng lượng quốc tế 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100, EM3110, EM4612
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về các đặc trưng, cơ chế vận hành của thị trường năng lượng quốc tế bao gồm: thị trường dầu mỏ, thị trường khí đốt, thị trường than đá. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: nắm bắt được các tác nhân chính của các thị trường năng lượng quốc tế; cơ chế hoạt động và cấu trúc các thị trường năng lượng quốc tế; giải thích được các biến động thực tế của giá và thị trường năng lượng quốc tế; xây dựng các dự liệu đầu vào cho chính sách năng lượng quốc gia.

Nội dung: Thị trường dầu mỏ quốc tế; thị trường khí đốt quốc tế; thị trường than đá quốc tế.

 

EM4623   Kinh tế dầu khí 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM4612
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kinh tế trong lĩnh vực dầu khí như những vấn đề kinh tế trong khai thác, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm dầu khí. Trên cơ sở đó cho phép người học có thể giải thích, phân tích những vấn đề kinh tế trong lĩnh vực dầu khí. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: nắm bắt và nhận thức được tầm quan trọng của dầu mỏ và khí thiên nhiên cũng như ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế của các quốc gia cũng như toàn thế giới; những vấn đề về kinh tế trong khai thác, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm này; hiểu được các hoạt động thương mại trong lĩnh vực dầu khí; lập, phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án trong ngành dầu khí, đánh giá rủi ro cho các dự án trong thăm dò và khai thác dầu khí; phân tích tối ưu trong quy hoạch phát triển khí.

Nội dung: Tổng quan về dầu khí và ngành công nghiệp dầu khí thế giới; công nghiệp dầu khí Việt Nam; thuế và các chính sách trong hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu khí; kinh tế thăm dò và khai thác dầu khí; tối ưu hóa trong quy hoạch khí và nhà máy lọc dầu; giá dầu khí.

 

EM4611   Anh văn chuyên ngành Kinh tế năng lượng 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho học viên các khái niệm tiếng Anh cơ bản về ngành kinh tế công nghiệp, các kỹ năng đọc tài liệu, trình bày báo cáo tiếng anh, các kỹ năng nghe nói về các vấn đề trong lĩnh vực năng lượng.

Nội dung: Gồm các chủ đề về năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo, sản xuất và sử dụng năng lượng.

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Cảnh Huy

Điện thoại 3868 0790
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Huy.phamcanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 206 Nhà C9

© SEM