Các hướng nghiên cứu

Ngoài hoạt động giảng dạy và đào tạo, Bộ môn cũng như các cán bộ giảng dạy của Bộ môn đã chủ trì và tham gia thực hiện thành công nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước và cấp Bộ. Nội dung nghiên cứu tập trung chủ yếu vào lĩnh vực về năng lượng như chính sách năng lượng, qui hoạch và sử dụng năng lượng, giá năng lượng, những vấn đề năng lượng- môi trường, khoa học công nghệ…

Một số thành tích và kết quả chính về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng mà các thành viên của Bộ môn:

Các đề tài nghiên cứu Bộ môn đã tham gia:

 1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Xây dựng ngân hàng dữ liệu về năng lượng và kinh tế năng lượng của Việt Nam giai đoạn 1976 - 1994. Thực hiện: 1991 - 1995.
 2. Dự án hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Pierre Mendès France - Grenoble 2 (Pháp) trong lĩnh vực Kinh tế & Quản lý. Thực hiện:1992 - 1994.
 3. Dự án hợp tác giữa trường Đại học Bách khoa Hà nội và Quỹ quốc gia đào tạo về quản lý của Pháp về việc tổ chức các khoá đào tạo về Quản lý tại Việt nam. Thực hiện: 1996 - 1999.
 4. Đề tài cấp Nhà nước. KH 09.07: Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển năng lượng bền vững. Thực hiện 12/1996-12/1998.
 5. Dự án Nghiên cứu tăng cường năng lực quốc gia trong công tác kế hoạch hoá năng lượng do Uỷ ban kinh tế xã hội Châu Á - Thái Bình Dương tài trợ (ESCAP). Thực hiện: 1997 - 1999.
 6. Dự án Thông báo quốc gia về Công ước biến đổi khí hậu. Thực hiện: 1999 – 2000.
 7. Dự án Hỗ trợ đào tạo về quản lý do chính phủ Thuỵ Sĩ tài trợ cho 4 trường đại học của Việt nam. Thực hiện: 1997 – 2003.
 8. Đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt nam giai đoạn 2000 - 2020. Thực hiện: 1996 – 2000.
 9. Đề tài cấp Bộ: Cơ sở hình thành và phát triển thị trường điện ở Việt Nam. Thực hiện 2002.
 10. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu và hoàn thiện khung biểu giá điện Việt Nam. Thực hiện 2003.
 11. Đề tài cấp Bộ trọng điểm (Bộ KH&CN): Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng nai. Thực hiện: 2003 – 2004.
 12. Đề tài trọng điểm cấp Bộ (Bộ KH&CN): Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  Thực hiện:2004 – 2005.
 13. Đề tài cấp tỉnh cấp tỉnh: Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất và đề xuất giải pháp cải tiến, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện: 2005.
 14. Đề tài Hội khoa học Kinh tế Việt Nam: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách và xác lập khung biểu giá năng lượng Việt Nam (Phần giá điện). Thực hiện 2005-2006.
 15. Đề tài Viện Năng lượng: Điều tra đánh giá hiện trạng về tiêu dùng năng lượng cuối cùng của Việt nam theo phân ngành  kinh tế giai đoạn 1990-2003. Thực hiện 2006.
 16. Đề tài cấp tỉnh: Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Thực hiện: 2006 – 2007.
 17. Đề tài cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo): Nghiên cứu mô hình qui hoạch khí khâu thượng nguồn- Ứng dụng cho Việt Nam. Thực hiện: 2006 – 2008.
 18. Đề tài cấp Bộ trọng điểm (Bộ Giáo dục và Đào tạo): Nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo cán bộ, chuyên gia về quản trị khoa học và công nghệ. Thực hiện: 2007 – 2008.
 19. Đề tài cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo): Đề xuất chiến lược triển khai các dự án năng lượng mới và năng lượng tái tạo việt nam theo cơ chế phát triển sạch. Thực hiện: 2007 – 2009.
 20. Đề tài cấp thành phố: Nghiên cứu  rà soát và điều chỉnh bổ sung nội dung chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hải Phòng đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Thực hiện: 2011 – 2012.
 21. Đề tài cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo): B2010-01-400: Nghiên cứu đánh giá hệ thống điện Việt Nam theo quan điểm phát triển bền vững. Áp dụng cho các công trình thủy điện ở Việt Nam, 4/2010-4/2012.
 22. Đề tài trung tâm CRC-với AFD: Etude de cadrage sur les problématiques d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables au Vietnam. Thực hiện 2008.
 23. Trung tâm CRC- Viện Kinh tế năng lượng và hội nhập quốc tế, Cộng hoà Pháp: Investissement et développement énergétique durable dans les pays émergents: le cas des pays de l’Asie du Sud-Est.
 24. Đề tài cấp Bộ (Bộ Công thương): Chương trình quốc gia Quản lý nhu cầu điện và tiết kiệm năng lượng thí điểm (DSM/ EE) do ngân hàng thế giới tài trợ. Chương trình đào tạo của dự án DSM/EE. Thực hiện 2003-2010.
 25. Đề tài cấp nhà nước (Mã số: 00045088 Bộ Khoa học và công nghệ): Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện 2006-2010.
 26. Đề tài cấp trường (Trường ĐH Thái Nguyên): Nghiên cứu phương án tối ưu hoá các nguồn cung cấp năng lượng đáp ứng nhu cầu với tham chiếu đặc biệt về tiềm năng của năng lượng tái tạo Việt Nam.Thực hiện 2013


Các đề tài nghiên cứu mà cán bộ của Bộ môn làm chủ nhiệm đề tài:

* PSG.TS. Trần Văn Bình:

 1. Dự án Nghiên cứu tăng cường năng lực quốc gia trong công tác kế hoạch hoá năng lượng do Uỷ ban kinh tế xã hội Châu Á - Thái Bình Dương tài trợ (ESCAP). Chủ nhiệm sự án. Thực hiện: 1997 - 1999.
 2. Đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt nam giai đoạn 2000 - 2020. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 1996 – 2000.
 3. Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng nai. Đơn vị chủ quản: Bộ KH&CN. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2003 – 2004.
 4. Đề tài trọng điểm cấp Bộ : Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đơn vị chủ quản: Bộ KH&CN. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện:2004 – 2005.
 5. Đề tài cấp tỉnh cấp tỉnh: Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất và đề xuất giải pháp cải tiến, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đơn vị chủ quản: Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2005.
 6. Đề tài cấp tỉnh: Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đơn vị chủ quản: Sở KH&CN tỉnh Bình Định. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2006 – 2007.
 7. Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo cán bộ, chuyên gia về quản trị khoa học và công nghệ. Đơn vị chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2007 – 2008.
 8. Đề tài cấp thành phố: Nghiên cứu  rà soát và điều chỉnh bổ sung nội dung chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hải Phòng đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Đơn vị chủ quản: Sở KH&CN thành phố Hải Phòng. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2011 – 2012.

* PSG.TS. Phạm Thị Thu Hà:

 1. Đề tài cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo): B2010-01-400: Nghiên cứu đánh giá hệ thống điện Việt Nam theo quan điểm phát triển bền vững. Áp dụng cho các công trình thủy điện ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài. 4/2010-4/2012

* TS. Phạm Cảnh Huy:

 1. Đề tài cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo): Nghiên cứu mô hình qui hoạch khí khâu thượng nguồn- Ứng dụng cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2006 – 2008

* PSG.TS. Bùi Xuân Hồi:

 1. Đề tài cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo): Đề xuất chiến lược triển khai các dự án năng lượng mới và năng lượng tái tạo việt nam theo cơ chế phát triển sạch, 2007-2009, Chủ nhiệm.
 2. Đề tài trung tâm CRC-với AFD: Etude de cadrage sur les problématiques d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables au Vietnam, 03/2008, Chủ nhiệm
 3. Trung tâm CRC- Viện Kinh tế năng lượng và hội nhập quốc tế, Cộng hoà Pháp: Investissement et développement énergétique durable dans les pays émergents: le cas des pays de l’Asie du Sud-Est, Chủ nhiệm
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Cảnh Huy

Điện thoại 3868 0790
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Huy.phamcanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 206 Nhà C9

© SEM