Cán bộ & Giảng viên

TS. Trần Văn Bình

Chức vụ: PGS;

Email: binh.tranvan@hust.edu.vn

Website

TS. Đặng Thị Thu Hà

Chức vụ: GV;

Email: Ha.DangThiThu@hust.edu.vn

Website

TS. Phạm Thị Thu Hà

Chức vụ: PGS;

Email: ha.phamthithu@hust.edu.vn

Website

TS. Bùi Xuân Hồi

Chức vụ: PGS;

Email: hoi.buixuan@hust.edu.vn

Website

TS. Phan Diệu Hương

Chức vụ: GVC; Phó trưởng BM

Email: huong.phandieu@hust.edu.vn

Website

TS. Phạm Cảnh Huy

Chức vụ: GVC; Phó Viện trưởng, Trưởng BM

Email: huy.phamcanh@hust.edu.vn

Website

ThS. Bành Thị Hồng Lan

Chức vụ: GV; Ủy viên BCH Công đoàn Viện

Email: Lan.BanhThiHong@hust.edu.vn

Website

TS. Nguyễn Hoàng Lan

Chức vụ: GV;

Email: Lan.NguyenHoang@hust.edu.vn

Website

TS. Nguyễn Tiên Phong

Chức vụ: GV;

Email: phong.nguyentien@hust.edu.vn

Website

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Cảnh Huy

Điện thoại 3868 0790
Fax: .
Email: huy.phamcanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 206 Nhà C9

© SEM