Sách đã xuất bản

  1. TS. Phạm Thị Thu Hà, PGS. TS. Trần Văn Bình, ThS. Phạm Mai Chi, TS. Bùi Xuân Hồi, TS. Phạm Cảnh Huy, ThS. Phan Diệu Hương,  "Kinh tế năng lượng". NXB Thống kê, 2006.
  2. TS. Phạm Cảnh Huy, Bài giảng Kinh tế lượng, Chương trình ITPNhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2008.
  3. Bùi Xuân Hồi, Giáo trình lý thuyết giá năng lượng, NXB Khoa học & Kỹ thuật. 2008.
  4. Bùi Xuân Hồi, Elements de Micro-Economie, NXB Bách khoa. 2009.
  5. Phan Diệu Hương, Giáo trình Kinh tế vận hành hệ thống, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2010.
  6. Phạm Thị Thu Hà, Phân tích hiệu quả dự án đầu tư, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2010.
  7. Phạm Thị Thu Hà, Phân tích hiệu quả dự án đầu tư, NXB Chính trị quốc gia, 2013.
  8. Phạm Thị Thu Hà, Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư, NXB Chính trị quốc gia. 2014.
  9. Phan Diệu Hương, Phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng, NXB Bách khoa Hà Nội. 2015.
  10. Bùi Xuân Hồi, Cours: Methodologie de recherche en sciences economiques, AUF- Bureau Asie Pacifique. 2015.
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GVC. TS. Phạm Cảnh Huy

Điện thoại 3868 0790
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Huy.phamcanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 206 Nhà C9

© SEM