Các học phần đảm nhận

EM3100   Kinh tế học vi mô 3(3-1-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

Nội dung: Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về thị trường, ứng xử của người mua, người bán và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. học phần bao gồm: (1) kinh tế học và những vấn đề cơ bản của kinh tế học; (2) thị trường, cung và cầu; (3) lý thuyết về tiêu dùng; (4) lý thuyết về sản xuất; (5) cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo; (6) thị trường các yếu tố sản xuất; (7) sự suy thoái của thị trường và vai trò của chính phủ.

 

EM3110   Kinh tế học vĩ mô 3(3-1-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, các mô hình cơ bản, phản ánh mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế vĩ mô cơ bản và các yếu tố khác, giúp cho người học hiểu được nền kinh tế vận động như thế nào và chính phủ có thể điều tiết nền kinh tế ra sao.

Nội dung: Học phần trình bày những kiến thức cơ bản về sự vận động của nền kinh tế thị trường thông qua các mô hình từ đơn giản đến phức tạp, nhằm phân tích cơ chế tự cân bằng và cả những thất bại của thị trường, phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế vĩ mô cơ bản như sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp, mức giá. Trên cơ sở đó, chỉ ra khả năng tác động vào nền kinh tế để có được lợi ích tốt nhất cho xã hội.

 

EM3130   Kinh tế lượng 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: giúp học viên nắm rõ và vận dụng được các mô hình hồi qui để ước lượng, dự đoán giá trị trung bình của tổng thể của các biến phụ thuộc theo giá trị của biến giải thích nhằm xác định mức độ quan hệ giữa các biến, từ đó thấy được bản chất của các hiện tượng và tìm được các biện pháp khắc phục. Môn học còn nhằm trang bị cho các học viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào việc xử lý phân tích các vấn đề kinh tế cụ thể.

Nội dung: Cơ bản về kinh tế lượng và phân tích hồi qui; mô hình hồi qui hai biến, ước lượng và kiểm định; mô hình hồi qui đa biến; đa cộng tuyến; hồi qui với biến giả; phương sai sai số thay đổi; tương quan chuỗi.

 

EM3140  Kinh tế quốc tế 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100; EM3110
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các học thuyết thương mại quốc tế, các công cụ và biện pháp được sử dụng trong chính sách thương mại quốc tế, bản chất và nội dung của sự dịch chuyển các nguồn lực quốc tế: vốn, lao động và công nghệ, hội nhập kinh tế và liên kết kinh tế quốc tế, thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán quốc tế.

Nội dung: Học phần bao gồm: các học thuyết thương mại quốc tế cổ điển và hiện đại, thuế quan xuất nhập khẩu, các hạn chế phi thuế quan, các liên kết kinh tế quốc tế, đầu tư quốc tế, doanh nghiệp toàn cầu, thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán quốc tế.

 

EM3150   Kinh tế phát triển 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100; EM3110
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể: hiểu và bắt đầu có các kỹ năng phân tích môi trường phát triển của Việt Nam và các nước đang phát triển; hiểu về những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của Việt Nam và xu thế hội nhập kinh tế thế giới hiện nay.

Nội dung: Những lý thuyết và mô hình phát triển, những hiện trạng kém phát triển tại các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam; khả năng triển vọng và những nguồn lực phát triển, ảnh hưởng của các tổ chức quốc tế và xu thế toàn cầu hoá tới sự phát triển của Việt Nam; những mô hình và các bài học thành công và thất bại trong phát triển của các nước trên thế giới nhằm giúp sinh viên đánh giá đúng về môi trường vĩ mô mà doanh nghiệp tham gia; tìm hiểu những chính sách phát triển và các mối quan hệ hợp tác trong phát triển kinh tế của Việt Nam.

 

 ME3016  Kinh tế công nghiệp 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị công cụ phân tích thị trường và các kỹ thuật đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính và kinh tế xã hội các dự án được thực hiện trong tổ chức và doanh nghiệp.

Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: thị trường, cầu và cung; hệ thống chi phí sản xuất kinh doanh; giá trị thời gian của tiền; các kỹ thuật đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án triển khai khoa học công nghệ; đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.

 

EM3250   Kinh tế học đại cương 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: không
 • Học phần học trước:    không
 • Học phần song hành:  không

Mục tiêu: Học phần Kinh tế học Đại cương giúp cho người học làm quen với những kiến thức cơ bản về hoạt động của nền kinh tế thị trường, về cơ chế tự cân bằng và những thất bại của thị trường; hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và khả năng tác động của chính phủ vào nền kinh tế để có được lợi ích tốt nhất cho xã hội.

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng hiểu được những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường; hiểu được các chỉ tiêu đo lường phát triển kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trong ngắn hạn, dài hạn; hiểu được sự cần thiết và khả năng tác động của nhà nước vào nền kinh tế bằng các chính sách tài chính, tiền tệ, xuất nhập khẩu,…

Nội dung: Hoạt động của nền kinh tế và khái niệm kinh tế học; thị trường và mô hình cung - cầu; các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô; các mô hình số nhân, IS-LM, AD-AS và phân tích tác động của các chính sách tài chính, tiền tệ.

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kinh tế học

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Điện thoại 3869 3799
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Thuy.nguyenthithu@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 208B Nhà C9

© SEM