Các công trình khoa học

Bộ môn Quản lý công nghiệp

2018

 1. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, (2018), "Vấn đề giới tại các doanh nghiệp thủ công truyền thống ven đô Hà Nội [The gender’ problem in traditional handicraft enterprises in the periphery of Ha Noi (VietNam)]", Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development. May 2018. ISSN 1859-4581. Hanoi, Vietnam
 2. Nguyen Thi Thu Hien, (2018), "Improvement of labor quality in traditional small craft enterprises in the contexte of the industrial revolution 4.0: Hanoi periurbain case study", Publication in the " International conferences on the industry 4.0's effects on handicraft villages in the international economic intergration progress". October 2018. Hanoi, Vietnam
 3. Nguyen Thi Thu Hien, (2018), "Cải thiện chất lượng lao động tại các doanh nghiệp nhỏ thủ công truyền thống trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0: Nghiên cứu trường hợp ven đô Hà Nội", Vietnam trade and Industry review, ISSN 0866 - 7756, Volume 14, november 2018

2017

 1. Nguyễn Thi Thu Hiền, Philippe Lebailly, Nguyễn Văn Nghiến, (2017), "Vai trò của doanh nghiệp nhỏ thủ công truyền thống trong phát triển địa phương: Nghiên cứu trường hợp ven đô Hà Nội", Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development. August 2017. ISSN 1859-4581. Hanoi, Vietnam

2016

 1. Nguyen Thi Xuan Hoa, Pham Thi Thanh Hong, Ngo Van Hai, Hoang Thi Nga, Nguyen Thanh Tuyen. , (2016), "Nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ áp dụng sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)- Nghiên cứu điển hình tại Công ty LS Vina Việt nam ", Tạp chí Công thương, Số tháng 10, 2016.
 2. Nguyen Thi Xuan Hoa, Tran Thi Huong, Hoang Xuan Nam, (2016), "Lean Implementation in Vietnamese SMES- Case study of LS Vina", Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement ICECH2016
 3. Ayesha Tayyab, Muhammad Shafig, Nguyen Thi Xuan Hoa, Zahid Rashid, (2016), "Production allocation using capacity reservation and revenue sharing contract", Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement ICECH2016
 4. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, (2016), "Les relations entre les petites entreprises de métier artisanal dans la proximité: cas de Hanoi-Vietnam", Communication in the International Conference "9e Journées de recherches en Sciences Sociales INRA-SFER-CIRAD".Dec 2016. Paris, France
 5. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, (2016), "Le rôle des MPEs de produits artisanaux dans le développement local: Cas de la périphérie de Hanoi - Vietnam", Communication in the international conference "17e Journee Outre-Mer Coopération Gembloux/Vietnam au service des problèmes actuels du développement rural". Nov 2016. Gembloux, Belgium
 6. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, (2016), "Gender, jobs and empowerment in Vietnamese small enterprises of traditional handicraft: case study in the periphery of Hanoi, Vietnam", Communication in the The 2nd World Conference on Women’s Studies WCWS - 2016, 5th – 6th May, 2016 Colombo, Sri Lanka
 7. Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Thi Trang Nhung, Philippe Lebailly, (2016), "Cooperation-competition relationship between small traditional handicraft enterprises in the proximity context: Case study in the periphery of Hanoi – Vietnam", International Journal of Business and Social Science. ISSN 2219-1933. Volume 7, August 2016

2015

 1. Tran Minh Anh , (2015), "Managing retail industry in Vietnam from a cultural perspective ", Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Managing to success, Bach Khoa Publishing House, 11/2015
 2. Hoa. NTX, Luong.HT, (2015), "Analysis of a flexible commitment contract with two-way penalties ", International Journal of Industrial Systems Engineering, Inderscience
 3. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, Nguyen Van Nghien, (2015), "The role of small businesses in traditional handcraft in rural development: Case study of hanoi suburban rattan enterprises", Publication in the International Conference on Emerging Challenges. November 2015. Hanoi, Vietnam
 4. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, (2015), "Évolution du rôle des femmes dans les entreprises d’artisanat traditionnel à la périphérie de Hanoi (Vietnam)", Publication and communication in the international conference ""Gender, migration and rural development", Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES). December 2015. Hanoi, Vietnam

2014

 1. Nguyen Thi Xuan Hoa, (2014), "Performance evaluation of operation policies with Kanban, Conwip and hybrid Kanban-Conwip", Proceedings of the International Conference on Emerging Challenges: Innovation Management in SMEs (ICECH2014)
 2. Nguyen Thi Xuan Hoa, (2014), "Đánh giá mô hình vận hành theo Kanban, Conwip và mô hình hỗn hợp cho hệ thống sản xuất hỗn hợp, sản xuất nhiều sản phẩm", Sách chuyên khảo - “ Đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam” - Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội

2013

 1. Trần Minh Anh , (2013), "Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách – Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (ICECH2013), NXB Bách Khoa, Tháng 9/2013.
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Dương Mạnh Cường

Điện thoại 3868 3661
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Cuong.duongmanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 209 Nhà C9

© SEM