Các công trình khoa học

2011

Bài báo:

 1. TS. Trần Thị Bích Ngọc (2011). Chính sách đổi mới doanh nghiệp (Enterprise Transforming Policy), Tạp chí Kinh tế & Phát triển (Economics and Development), 5/ 2011, 1859-0012
 2. TS. Trần Thị Bích Ngọc (2011). Меры по борбе с экономическим спадом во Вьетнаме, Известия Томского политеxнического университета, 6/ 2011, 1684-8519

 

2010

Bài báo:

 1. TS. Trần Thị Bích Ngọc (2010). Bàn về đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp Việt Nam (Professional Knowledge and Skills Training for Vietnamese Managers), Tạp chí Công nghiệp, 9/2010, 0868-3778
 2. TS. Trần Thị Bích Ngọc (2010). Chính sách đổi mới quốc gia (National Transforming Policy), Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 11/2010, 1859-0012

Giáo trình:

 1. Đặng Vũ Tùng (2010). Mô hình ra quyết định (Decision Modeling). NXB Bách khoa Hà Nội.

 

2009

 1. TS. Nguyễn Ngọc Điện, (2009). Thực trạng hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam (Status of Strategic Planning in Vietnamese Enterprises), Tạp chí Phát triển kinh tế, số 228, tháng 9/2009, tr. 54.
 2. TS. Nguyễn Văn Nghiến (2009). Quản trị sản xuất và tác nghiệp (Operation and Production Management). NXB Giáo dục.
 3. TS. Đặng Vũ Tùng (2009). Đô thị hóa và phát triển ở Việt Nam (Urbanization vs Development in Vietnam), Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 460, Tr. 27-28
 4. TS. Nguyễn Ngoc Điện, (2008). Analysis of role of strategic Management in Vietnamese Enterprises. Procceding of the International Conference on Business, Economic and Information Technology. HN 3/2008, page 185-190.

 

2008

Bài báo:

 1. Duong Manh Cuong and Dr. Fredric William Swierczek (2008), Corporate Culture, Leadership Competencies, Job Satisfaction, Job Commitment, and Job Performance:  A Comparison of Companies in Vietnam and Thailand, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Volume 13 * Number 1 * , ISSN 1540 - 1200
 2. Hong-Seok Park, Hung Won Choi, Tran Ngoc Hien, and Vu Dinh Nghiem Hung(2008),TAMS-OUT – The Advanced Manufacturing System over Ubiquitous Technology, Journal of Korean Society for Precision Engineering, Vol.26, No.1,pp.11-16, 2008.
 3. PGS. TS Nguyễn Văn Thanh và TS Nguyễn Ngọc Điện (2008). Những vấn đề trong hoạch định chiến lược kinh doanh ở doanh nghiệp Việt Nam (Issues of Strategic Planning in Vietnamese Enterprise). Tạp chí Du lịch Việt Nam số 6/2008, trang 56,57-90.

Giáo trình:

 1. TS. Nguyễn Văn Nghiến (2008). Quản trị sản xuất và tác nghiệp (Operation and Production Management). NXB Giáo dục.

 

2007

Bài báo:

 1. Haas, L.J.M and Dang Vu Tung (2007), “Benefit Sharing Mechanisms for PeopleAdversely Affected by Power Generation Projects in Viet Nam”, Final report, ADB.(download link: http://www.adb.org/Documents/Produced-Under-TA/39379/39379-VIE-DPTA.pdf)
 2. TS. Dang Vu Tung (2007), Promotion of ESCOs Through Commercial Energy Efficiency Program – Vietnam Experience, Proceedings of 2nd Asian ESCO Conference, Beijing, Sept 27-28, 2007.

 

2006

Bài báo:

 1. Ths Nguyễn Ngọc Điện (2006). Quản trị chiến lược và nhu cầu đào tạo Quản trị chiến lược trong daonh nghiệp Việt Nam (Strategic Management and Demand of Strategic Management Training in Vietnam’s Enterprises). Tuyển tập hội nghị Khoa học lần thứ 20 trường ĐHBK  - Hà Nội, Phân ban Kinh tế, trang 131-138.

Giáo trình:

 1. Nguyễn Ngọc Điện và đồng sự (2006). Quản lý công nghệ cho Doanh nghiệp (Technology Management in Corporates),  Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Dương Mạnh Cường

Điện thoại 3868 3661
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Cuong.duongmanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 209 Nhà C9

© SEM