Các học phần đảm nhận

EM4414 Tổ chức lao động (BTL)4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng tổ chức quá trình lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt trong các doanh nghiệp sản xuất. Sau khi nghiên cứu môn học, sinh viên có thể thực hành được các nghiệp vụ của công tác tổ chức các quá trình lao động trong thực tiễn sản xuất ở các doanh nghiệp.

Nội dung: Học phần sẽ đề cập tới các vấn về sự hình thành và bản chất của tổ chức lao động; nội dung cơ bản của tổ chức lao động trong doanh nghiệp từ phân công đến hiệp tác lao động; tổ chức và phục vụ chỗ làm việc; cải thiện điều kiện lao động; xây dựng chế làm việc và nghỉ ngơi hợp lý; và công tác tổ chức trong lĩnh vực tổ chức lao động của doanh nghiệp.

 

EM4418 Quản trị sản xuất 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: cung cấp kiến thức cơ bản và hiện đại về quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp- quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ trong các doanh nghiệp.Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả năng:ứng dụng được các phương pháp, các mô hình định lượng được trang bị để giải quyết các vấn đề khác nhau của quản trị tác nghiệp thông qua các bài tập đi kèm và bài tập lớn.

Nội dung: học phần sẽ cung cấp những nền tảng lý thuyết quan trọng về hệ thống sản xuất, những vấn đề chính của quản trị tác nghiệp và những phương pháp, công cụ phân tích, tính toán định lượng và định tính để giúp giải quyết những vấn đề đó.

 

EM4423 Thiết kế hệ thống sản xuất3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả năng hiểu biết một cách logic về quy trình thiết kế sản phẩm, thiết kế quy trình công nghê, các phương pháp được sử dụng trong lựa chọn công suất thiết kế của dây chuyền, nhà máy, các công cụ hỗ trợ trong lựa chọn vị trí và bố trí mặt bằng sản xuất. Các quyết định về thiết kế trong môn học này chủ yếu tập trung giải quyết trên tiếp cận về kinh tế có xem xét trong mối quan hệ ràng buộc hữu cơ với các quyết định thuộc lĩnh vực về kỹ thuật, công nghệ, môi trường và pháp luật khác...

Nội dung: Khái niệm về hệ thống sản xuất; các mô hình tổ chức hệ thống sản xuất; kỹ thuật mô phỏng hệ thống; xác định nhu cầu nguồn lực của một hệ thống sản xuất và các nguyên tắc bố trí mặt bằng sản xuất.

 

EM4427 Lập kế hoạch và điều độ sản xuất (BTL)4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: học phần này giúp cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản liên quan đến việc quản lý hệ thống kế hoạch từ cấp dài hạn cho đến cấp ngắn hạn của doanh nghiệp hay các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức sản xuất. Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả năngứng dụng được các phương pháp, các mô hình được trang bị để giải quyết các vấn đề khác nhau của hệ thống kế hoạch sản xuất; hiểu được trình tự các cấp kế hoạch trong tổ chức, doanh nghiệp; nắm được các bước xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp; thực hiện được việc lập kế hoạch trong một giai đoạn nhất định và đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng như đặt ra.

Nội dung: Môn học sẽ cung cấp những nền tảng lý thuyết quan trọng về hệ thống kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, những vấn đề chính của việc vận hành các kế hoạch và những phương pháp, công cụ phân tích, tính toán định lượng và định tính để giúp giải quyết những vấn đề về kế hoạch đó. Nội dung chính của học phần: những khái niệm cơ bản về kế hoạch sản xuẩt; dự báo và năng lực sản xuất; hệ thống kế hoạch sản xuất; tổ chức kế hoạch sản xuất; các công cụ phần mềm phục vụ lập và triển khai kế hoạch sản xuất.

 

EM4428 Kiểm soát chất lượng (BTL) 4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và phương pháp xác định vấn đề trong quản lý chất lượng. Biết sử dụng các công cụ quản lý chất lượng để tìm nguyên nhân và dề xuất các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng. Hiểu được hệ thống quản lý chất lượng. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: hiểu được sự phức tập của phân tích thống kê, và diễn giải các biểu đồ kiểm soát, cũng như ứng dụng sử dụng các công cụ này; nắm được kỹ năng chẩn đoán và phân tích vấn đề gây ra sai lệch trong quá trình sản xuất và dịch vụ; hiểu cơ bản các công cụ, các kỹ thuật phân tích chất lượng hiện được sử dụng rộng rãi. Tạo ra ý thức trong việc dùng các công cụ giải quyết vấn đề trong quản lý chất lượng

Nội dung: Môn học đề cập đến khái niệm cơ bản về kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê, quản lý chất lượng tổng thể, và 6 sigma và các ứng dụng của các khái niệm này, cũng như chiến lược để giải quyết các vấn đề đang nảy sinh trong các ngành công nghiệp. Nội dung chính của môn học: khái niệm chung về chất lượng; quản lý chất lượng tổng thể (deming, juran, crosby, quản lý chất lượng); các kỹ thuật cải tiến chất lượng (các công cụ kiểm soát chất lượng); chi phí chất lượng; hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9000, Six Sigma; Benchmarking và kiểm toán chất lượng.

 

EM4432 Quản trị logistic (BTL)3(3-1-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về logistics trong kinh doanh. Trên cơ sở đó học viên có thể hiểu rõ hơn vai trò của Logistics trong công ty và trên cơ sở đó đề ra các biện pháp quản lý và thực hiện công tác logistics cho công ty của mình hiệu quả hơn. sau khi kết thúc khoá học học viên phải: hiểu được logistics, và tầm quan trọng của logistics trong công ty; biết cách quản lý logistics sao cho hiệu quả nhất; ra quyết định liên quan đến logistics như quyết định về kho hàng, hàng dữ trữ, vận chuyển, quyết định hoàn thành đơn hàng, quyết định về dịch vụ khách hàng.

Nội dung: Môn học đề cập đến những kiến thức chuyên sâu về logistics và quản lý mua sắm, quản lý cầu, tìm kiếm đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, tổ chức kho hàng và vận chuyển; quản lý thông tin và tài chính chuỗi trong logistics. Nội dung chính của môn học: tổng quan về logistics; quản lý nhu cầu và dịch vụ khách hàng; quản lý mua sắm; quyết định kho hàng; quản lý vận tải; các mối quan hệ logistics và bên thứ ba tham gia vào logistics; logistics và hệ thống thông tin chuỗi cung cấp; đo lường kết quả chuỗi cung cấp; thiết kế mạng lưới logistics và vị trí nhà xưởng; tác động của logistics tới tình hình tài chính công ty; thách thức đối với logistics và chuỗi cung cấp trong tương lai.

 

EM4436 Quản trị dự án (BTL) 4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, phương pháp phân tích và quản lý dự án đầu tư. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng lập và phân tích dự án, triển khai, tổ chức và kiểm soát được dự án.

Nội dung: Học phần đề cập đến các phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư, các quan điểm đánh giá dự án và vận dụng các kiến thức quản lý trong việc quản lý dự án.

 

EM4413 Quản trị nhân lực 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM1010
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần này giúp cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản liên quan đến việc quản trị một nguồn lực vô cùng quan trọng của doanh nghiệp đó là nguồn lực con người. Sinh viên sẽ nắm bắt được cách thức các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự như thế nào, sử dụng họ ra sao và cần phải đưa ra những cách thức gì để tưởng thưởng xứng đáng sự đóng góp của nhân viên. Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả năngứng dụng được các phương pháp, các mô hình được trang bị để giải quyết các vấn đề khác nhau của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Nội dung: Học phần sẽ cung cấp những nền tảng lý thuyết quan trọng về hệ thống quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, những vấn đề chính của quản trị nguồn nhân lực và những phương pháp, công cụ phân tích, tính toán định lượng và định tính để giúp giải quyết những vấn đề về nhân lực đó. Nội dung chính của học phần gồm: những khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực; lập kế hoạch và tuyển dụng; đào tạo và phát triển; chính sách đãi ngộ; môi trường làm việc và quan hệ lao động.

 

EM4415 Quản trị công nghệ 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: hiểu rõ các kiến thức cơ bản về công nghệ và quản trị công nghệ trong hoạt động kinh doanh; nắm được các nội dung cơ bản của quá trình quản trị công nghệ trong doanh nghiệp; bước đầu có khả năng ứng dụng kiến thức vào việc phân tích và đưa ra các giải pháp về quản trị công nghệ trong doanh nghiệp.

Nội dung: Vai trò của công nghệ đối với sản xuất kinh doanh; đánh giá trình độ công nghệ; lựa chọn công nghệ sản xuất và công nghệ phân phối sản phẩm; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới; cải tiến công nghệ sản xuất; những công nghệ mới dùng trong sản xuất.

 

EM4416 Quản trị chiến lược 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các mô hình phân tích chiến lược, trình tự hoạch định chiến lược và các loại hình chiến lược thường được áp dung trong các doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả năng: tham gia dự án hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty; phân tích đánh giá các phương án chiến lược kinh doanh

Nội dung: Trang bị kiến thức: các mô hình phân tích chiến lược; các loại hình chiến lược cấp công ty; các loại hình chiến lược cấp đơn vị kinh doanh; những vấn đề thực thi chiến lược

 

EM4422 Mô hình hóa trong sản xuất2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: MI3130
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Giới thiệu cho sinh viên chuyên ngành quản lý công nghiệp về các mô hình dùng cho việc hỗ trợ ra quyết định trong quá trình quản lý sản xuất. Các khái niệm và phương pháp mô hình hóa bằng toán học, cũng như các công cụ phần mềm hỗ trợ giải bài toán tối ưu sẽ được trang bị cho sinh viên. Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả năng: nhận biết đặc điểm của vấn đề cần giải quyết và xác định đúng mô hình cần dùng để giải bài toán. Sau khi lập mô hình, sinh viên có thể giải ra nghiệm tối ưu bằng các công cụ cần thiết,v à biện luận nghiệm thu được.

Nội dung: Giới thiệu cho sinh viên chuyên ngành Quản lý công nghiệp về các mô hình tất định dùng cho việc hỗ trợ ra quyết định trong quá trình quản lý sản xuất. Các khái niệm và phương pháp mô hình hóa bằng toán học sẽ được đề cập liên quan đến mô hình tuyến tính, mô hình vận tải, mô hình biến nguyên và mô hình qui hoạch động. Sinh viên sẽ được học và biết cách sử dụng phần mềm máy tính dùng để giải mô hình cho các bài toán tối ưu.

 

EM4429  Quản trị mua sắm công nghiệp 2 (2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần này được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng trong quản lý mua sắm vật tư hiệu quả, nhằm tiết kiệm chi phí cho công ty, nhưng vẫn đảm bảo mức dịch vụ khách hàng mong muốn, với mục đích cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: hiểu được các vấn đề cơ bản trong hoạt động mua sắm diễn ra trong công ty; thực hiện quá trình mua sắm hiệu quả; nắm được các cách tiếp, các công cụ, và chiến lược trong đàm phán mua sắm; quản lý hiệu quả nhà cung cấp.

Nội dung: Môn học đề cập đến những kiến thức chuyên sâu về quản lý hoạt động mua sắm như: hoạt động tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp và triển khai thực hiện quá trình mua sắm vật tư sao cho hiệu quả

 

EM4431 Quản lý chuỗi cung cấp (SCM) 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Sau khi học xong học phần này, người học có được những kiến thức cơ bản về chức năng chuỗi cung cấp trong doanh nghiệp. Hiểu được tầm quan trọng của chuỗi cung cấp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty nói riêng, và toàn bộ các công ty trong chuỗi cung cấp. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: định hình được vai trò từng thành viên trong chuỗi cung cấp; tổ chức triển khai quản lý chuỗi cung cấp và hoạt động logistics trong doanh nghiệp; hoạch định chiến lược vị thế của từng công ty và phối hợp giữa các công ty trong chuỗi cung cấp; hiểu rõ các nhân tố quyết định sự thành công cho chuỗi cung cấp

Nội dung: Môn học đề cập đến những kiến thức chuyên sâu về logistics và quản lý chuỗi cung cấp, quản lý cầu, tìm kiếm đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, tổ chức kho hàng và vận chuyển; quản lý thông tin và tài chính chuỗi cung cấp.

 

EM4442 Quản lý dự trữ 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100; EM3110; EM4612
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và ví dụ tình huống về Quản lý dự trữ cho đơn vị sản xuất và kinh doanh. Học phần sẽ bao gồm khái niệm chung cũng như các mô hình quản lý dự trữ, phương pháp đánh giá quản lý dự trữ của doanh nghiệp và từ đó có bước cải tiến cần thiết để nâng cao công tác quản lý dự trữ. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng: hiểu được vai trò của quản lý dự trữ trong sản xuất, kinh doanh, cách tính toán định lượng và cơ sở Khoa học về quản lý dự trữ; nắm được và vận dụng được các mô hình quản lý dự trữ; các biện pháp cải tiến công tác quản lý dự trữ trong sản xuất, kinh doanh

Nội dung: Học phần gồm các nội dung chính như sau: tổng quan về quản lý dự trữ; các mô hình quản lý dự trữ; đánh giá và cải tiến công tác quản lý dự trữ trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Dương Mạnh Cường

Điện thoại 3868 3661
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Cuong.duongmanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 209 Nhà C9

© SEM