Các hướng nghiên cứu

STT

Đề tài/Chủ nhiệm đề tài

Dạng đề tài

Thời gian nghiệm thu

Bộ môn Quản lý công nghiệp

1

Nghiên cứu về công tác an tòan vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp nhà nước ngành công nghiệp ôtô nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mã số của đề tài: T2010-233.

(Working Safety Environment in Stated-owned Enterprises in Automobile Industry, Hanoi)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Bích Ngọc

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

2

Hình thành các tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty mẹ - công ty con trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Mã số: B 2004- 28-147

(Building Incorporates in Vietnam market economy)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Nghiến

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

3

Nghiên cứu thực tiễn quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mã số: B 2007-01-126

(Realistic Operation Management in Vietnam Enterprises)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Nghiến

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Dương Mạnh Cường

Điện thoại 3868 3661
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Cuong.duongmanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 209 Nhà C9

© SEM