Các học phần đảm nhận

EM3500 Nguyên lý kế toán 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết về các khái niệm, nguyên lý cơ bản và các phần hành chủ yếu của kế toán. Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể: tự lập hoặc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các loại chứng từ kế toán chủ yếu; ghi chép được các nghiệp vụ kinh tế cơ bản vào các sổ kế toán liên quan; theo dõi được chu trình ghi chép, tính toán của kế toán để xác định được kết quả kinh doanh thông thường của doanh nghiệp; đọc và hiểu được các nội dung chủ yếu trình bày trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Nội dung: các nội dung chủ yếu của học phần này là: tổng quan về kế toán; xác định giá trị ghi sổ các đối tượng kế toán; tài khoản kế toán và ghi sổ kép; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; chứng từ và sổ sách kế toán; báo cáo kế toán của doanh nghiệp; tổ chức công tác kế toán.

 

EM3510 Lý thuyết tài chính-tiền tệ 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100, EM3110
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Người học có được kiến thức tổng quan về hoạt động của hệ thống tài chính; vai trò và chức năng và nhiệm vụ của các phần tử của hệ thống đó làm cơ sở cho việc hiểu và thực thi các chính sách của chính phủ liên quan đến lĩnh vực tài chính và tiền tệ. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: nắm được các kiến thức cơ bản về: tài chính tiền tệ; chính sách vận hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương; cơ chế vận hành của ngân sách nhà nước; tài chính quốc tế; phân biệt được các chủ thể và công cụ của thị trường tài chính và hiểu các vấn đề về giá trị thời gian của tiền; phân tích được một số vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp; tìm hiểu và phân tích các vấn đề tài chính tiền tệ một cách có hệ thống, sáng tạo và độc lập; nắm bắt và giải thích thực trang bối cảnh tài chính hiện tại trong và ngoài nước, qua đó thấy được mối liên kết giữa thực tiễn với những lý thuyết đã được học và nghiên cứu. Từ đó, có thể áp dụng những lý thuyết đó để dự báo sơ lược những diễn biến tiếp theo của thị trường.

Nội dung: Trang bị cho người học kiến thức về: tiền tệ, vai trò và chức năng của tiền trong nền kinh tế; chính sách tài chính và chính sách tiền tệ của chính phủ; các định chế tài chính cấu thành hệ thống tài chính quốc gia, mối quan hệ giữa các định chế đó; vai trò, phạm vi và nguyên tắc hoạt động của mỗi loại định chế tài chính; quan hệ của các định chế tài chính với các chủ thể khác trong phạm vi quốc gia và quốc tế; và những dịch vụ cơ bản của mỗi loại định chế tài chính.

 

EM3520 Cơ sở quản trị tài chính (BTL) 4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3510, EM3710
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho người học những cơ sở ban đầu của quản lý tài chính làm tiền đề cho việc nghiên cứu sâu hơn các nội dung của hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp. Sau khi học xong, người học sẽ có được những kiến thức và kỹ năng ban đầu để đưa ra các quyết định của quản lý tài chính bao gồm: lựa chọn cơ hội kinh doanh trong bối cảnh nguồn lực hữu hạn; tổ chức huy động vốn để thực hiện các cơ hội đó; quản lý chi phí, hạch toán chi phí, và xác định lợi nhuận; phân phối lợi nhuận và tái đầu tư; hoạch định tài chính doanh nghiệp.

Nội dung: Các chủ đề chính gồm: lý thuyết và các mô hình định giá, rủi ro và tỷ suất sinh lợi, lý thuyết danh mục đầu tư; hệ thống báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp; cơ sở của các quyết định đầu tư (chi phí vốn và các phương pháp đánh giá đầu tư); cơ sở của các quyết định tài trợ (cơ cấu vốn và đòn bẩy trong quản lý tài chính); quản lý vốn lưu động và chính sách; các mô hình hoạch định tài chính.

 

EM3522 Quản trị tài chính (BTL) 4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM4720, EM3520.
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Người học có khả năng vận dụng các kiến thức và nâng cao các kỹ năng đưa ra các quyết định tài chính cơ bản của một doanh nghiệp hoặc tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Nội dung: Hoàn thiện kiến thức và các kỹ năng nâng cao về quản trị tài chính doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa môn học "Cơ sở quản trị tài chính" với các nội dung chính như sau: nhận dạng và lựa chọn cơ hội đầu tư; lập và phân tích dự án đầu tư; xây dựng kế hoạch huy động vốn cho đầu tư; xây dựng chính sách phân phối lợi nhuận và tái đầu tư; phân tích tài chính và các biện pháp can thiệp để cải thiện tình hình tài chính; kế hoạch tài chính ngắn hạn và các giải pháp đảm bảo vốn cho hoạt động thường xuyên; quản trị các tài sản ngắn hạn.

 

EM4512 Thuế và hệ thống thuế 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: EM3510
 • Học phần học trước: EM3110, EM3100
 • Học phần song hành: EM4527, EM4521

Mục tiêu: Người học hiểu được vai trò của thuế, hệ thống thuế quốc gia từ tổ chức bộ máy đến các sắc thuế và cơ chế hành thu thuế để có thể xử lý các tình huống liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: Nắm được lý luận chung về thuế và hệ thống thuế; Nắm được cơ cấu tổ chức bộ máy ngành thuế;Nắm được các qui định hiện hành về một số sắc thuế chủ yếu bao gồm: thuế XNK, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN; Biết cách tính và hiểu được mối quan hệ giữa các loại thuế trên.

Nội dung: Người học được cung cấp các kiến thức bao gồm: thuế và hệ thống thuế: vai trò, chức năng và tác động của nó đến hành vi của các chủ thể liên quan trong nền kinh tế; nội dung của các sắc thuế cơ bản như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập các nhân, các sắc thuế khác, phí và lệ phí; nhận dạng những vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý thuế của doanh nghiệp và nguyên tắc giải quyết.

 

EM4521 Nghiệp vụ ngân hàng 4(4-0-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3510
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Người học nắm được vai trò, vị trí và cấu trúc của hệ thống ngân hàng trong hệ thống tài chính; vai trò của các ngân hàng thương mại cũng như những nghiệp vụ kinh doanh cơ bản, các dịch vụ cốt lõi mà ngân hàng thương mại cung cấp cho các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế.

Nội dung: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về: tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng từ ngân hàng nhà nước đến các ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại như quản lý ngân quỹ, tín dụng, thanh toán, giao dịch ngoại hối, phòng ngừa rủi ro; các công cụ tài chính chủ yếu được sử dụng bởi các ngân hàng trong hoạt động kinh doanh.

 

EM4526 Đầu tư tài chính (BTL) 3(3-1-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3510, EM3520.
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Người học nắm vững phương pháp, kỹ năng và có khả năng vận dụng các công cụ đầu tư tài chính để hình thành kỹ năng thiết kế các danh mục đầu tư từ các chứng khoán riêng biệt; xác định được các chỉ số hiệu quả làm cơ sở cho việc lựa chọn phương án đầu tư; hiểu tác dụng và cách sử dụng các công cụ hỗ trợ nhằm hạn chế rủi ro trong đầu tư tài chính.

Nội dung: Cung cấp các kiến thức và các công cụ bao gồm: cơ sở để lựa chọn các chứng khoán mục tiêu; phương pháp xây dựng các danh mục đầu tư tài chính; đánh giá hiệu quả của đầu tư tài chính; kiểm soát rủi ro trong đầu tư tài chính.

 

EM4528 Bảo hiểm 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100, EM3110, EM3510
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về bảo hiểm và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên nắm được: lý thuyết về rủi ro và rủi ro có thể bảo hiểm, bản chất và nguyên tắc bảo hiểm, nguyên tắc của những hợp đồng bảo hiểm, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kiến thức về bảo hiểm tại Việt Nam và thế giới; đặc điểm và những nguyên tắc chung của các loại hình bảo hiểm (bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm)

Nội dung: Tổng quan về rủi ro và bảo hiểm; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm y tế; các loại bảo hiểm thương mại

 

EM4529 Tài chính công 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3510
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Kết quả của việc can thiệp của chính phủ thông qua tài chính công. Người học có hiểu biết cơ bản về tài chính công để phân tích, hiểu và thực thi các chủ trương và chính sách tài chính của chính phủ đối với nền kinh tế nói chung và lĩnh vực công tác của người học sau khi tốt nghiệp nói riêng.

Nội dung: Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản để nhận dạng và làm rõ những vấn đề liên quan đến việc chính phủ sử dụng các công cụ tài chính với mục tiêu can thiệp vào nền kinh tế nhằm ốn định hóa và duy trì sự tăng trưởng. Các nội dung chính bao gồm: vai trò của chính phủ trong trong nền kinh tế thị trường và sự cần thiết cũng như thời điểm thích hợp để chính chủ can thiệp vào nền kinh tế, những phương thức và công cụ tài chính được chính phủ sử dụng để can thiệp vào nền kinh tế như chi tiêu công cộng, thuế… và lý do lựa chọn những phương thức đó.

 

EM4531 Thị trường chứng khoán 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3110, EM3510
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Người học hiểu được vai trò và chức năng của thị trường chứng khoán trong thị trường tài chính; các thành phần cấu thành và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán; những điều kiện cơ bản để tham gia thị trường chứng khoán đối các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có hiểu được: khái niệm, vai trò và chức năng của thị trường chứng khoán trong thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung; các thành phần cấu thành thị trường chứng khoán; các chủ thể trong thị trường chứng khoán, mối quan hệ giữa các chủ thể đó và cơ chế hoạt động của các chủ thể trong thị trường chứng khoán; cơ chế tổ chức và kiểm soát giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Nội dung: Học phần này cung cấp cho người học các nội dung chính sau: khái niệm chứng khoán và thị trường chứng khoán; thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp; khái niệm và hoạt động của công ty chứng khoán; lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán; phân tích và đầu tư chứng khoán; thị trường trái phiếu quốc tế.

 

EM4533 Quản trị rủi ro 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100, EM3110
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro nói chung, có định hướng vào lĩnh vực tài chính-ngân hàng, giúp người học hình thành kỹ năng vận dụng các công cụ thích hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu khi xẩy ra sự kiện rủi ro.

Nội dung: Các khái niệm cơ bản về rủi ro, quản trị rủi ro và nguồn phát sinh rủi ro từ môi trường vĩ mô. Những rủi ro trong các giao dịch tài chính với các phương pháp, mô hình đánh giá cũng như các công cụ quản trị nhằm hạn chế rủi ro hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính bao gồm cả các bài tập tình huống ứng dụng.

 

EM4535 Phân tích tài chính 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM4720, EM3520
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các khái niệm và công cụ cơ bản liên quan đến phân tích tài chính và thực hành phân tích tài chính trong các doanh nghiệp. Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên sẽ nắm được: nội dung cơ bản của phân tích tài chính: cơ sở thông tin, mục đích, phương pháp, nội dung và kết quả của phân tích tài chính, định hướng sử dụng kết quả phân tích; tổ chức phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, các dự án đầu tư: thực trang, nguyên nhân và các định hướng cải thiện. Sử dụng phân tích tài chính trong hoạch định tài chính và hoạt động đầu tư.

Nội dung: Tổng quan về phân tích tài chính; báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính; phân tích hoạt động huy động vốn; phân tích tình hình tài sản; phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích dòng tiền; phân tích khả năng sinh lời; hoạch định tài chính và phân tích viễn cảnh tài chính; phân tích rủi ro và các đòn bẩy tài chính

 

EM4537 Tài chính quốc tế 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3510
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Người học có hiểu biết cơ bản về những vấn đề phát sinh khi đối diện với các giao dịch tài chính quốc tế và những công cụ cần sử dụng nhằm xử lý các vấn đề có thể nẩy sinh khi tham gia giao dịch tài chính với các chủ thể ở các quốc gia khác.

Nội dung: Mục tiêu của môn học này là cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản ban đầu về: Chức năng, vai trò, cấu trúc và hoạt động của thị trường ngoại hối và các định chế tài chính ở một số thị trường và trung tâm tài chính quốc tế; những nguyên tắc và các phương thức cơ bản áp dụng trong các giao dịch tài chính quốc tế; các nhân tố ảnh hưởng và rủi ro phát sinh trong giao dịch tài chính quốc tế; các phương thức phòng ngừa rủi ro và đầu cơ trong giao dịch tài chính quốc tế; các học thuyết về cân bằng lãi suất, ngang giá sức mua.

 

EM4539 Định giá doanh nghiệp 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM4720; EM3520
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức liên quan đến việc xác định giá trị của doanh nghiệp từ quy trình đến các phương pháp xác định giá doanh nghiệp, giúp người học có khả năng vận dụng các phương pháp thích hợp để xác định giá trị doanh nghiệp.

Nội dung: Trang bị cho người học các kiến thức và công cụ để xác định giá trị của doanh nghiệp, bao gồm: quy trình xác định giá trị của doanh nghiệp để phát hành cổ phiếu lần đầu, để xác định giá cổ phiếu khi bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán, để ra quyết định mua lại hoặc xác định phương án hợp nhất; phân tích doanh nghiệp trước khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp; các phương pháp xác định giá trị của doanh nghiệp.

 

EM4713  Kế toán tài chính 1 (BTL) 4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3710
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trên cơ sở nền tảng ban đầu của nguyên lý kế toán, người học sẽ nắm được và có khả năng vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán để tính toán và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức, làm cơ sở cho việc hình thành hệ thống các báo cáo kế toán và tài chính của tổ chức. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:

 1. Hạch toán được các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh thông thường (vật tư, tài sản cố định, nhân công)
 2. Phân biệt các loại chi phí sản xuất, tính toán được giá thành sản phẩm và biết cách hạch toán chi phi, giá thành
 3. Hạch toán được doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ

Nội dung: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các phương pháp kế toán đối với các đối tượng kế toán chủ yếu bao gồm: Kế toán vật tư, hàng hóa; Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh

 

EM4714 Kế toán tài chính 2 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3710, EM4713, EM4730
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần giúp người học có thể vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán để tính toán và ghi chép cho các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh có liên quan đến các đối tượng kế toán trên. Đồng thời, trên cơ sở nắm vững phương pháp lập các báo cáo tài chính cho một tổ chức, người học có thể tham gia và tổ chức hình thành hệ thống thông tin kế toán tài chính phục vụ cho công tác quản lý. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: Nắm được những nội dung cơ bản của hoạt động sản xuất-kinh doanh, tài chính … liên quan đến các đối tượng kế toán nghiên cứu; Ghi chép được các nghiệp vụ kinh tế cơ bản vào các sổ kế toán liên quan đến các đối tượng kế toán nghiên cứu; Lập và đọc được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Nội dung: Học phần trang bị chuyên sâu cho người học kiến thức và phương pháp kế toán đối với các đối tượng kế toán chủ yếu như sau: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính; Kế toán tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán; Kế toán vốn chủ sở hữu và các nghiệp vụ khác; Lập Báo cáo tài chính.

 

EM4715 Hệ thống thông tin kế toán 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3710, EM4713, EM4730,EM4513.
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp và biết thực hành kế toán trên các phần mềm kế toán. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng: Thiết lập hệ thống thông tin kế toán nhằm đưa ra các thông tin hữu hiệu hỗ trợ quyết định quản lý; Thiết lập hệ thống kiếm soát nội bộ; Thực hành công tác kế toán với sự trợ giúp của phần mềm kế toán.

Nội dung: Cung cấp những kiến thức: Tổng quan về Hệ thống thông tin kế toán; Kiểm soát trong hệ thống thông tin kế toán; Các chu trình nghiệp vụ; Tổ chức hệ thống thông tin kế toán; Giới thiệu về phần mềm kế toán; Kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán chi phí và giá thành; Kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; Kế toán TSCĐ; Kế toán tổng hợp

 

EM4717 Kế toán quản trị (BTL) 4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3710, EM4713
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Kết thúc học phần, học viên cần nắm được vai trò của kế toán quản trị trong quản lý doanh nghiệp, nắm được những kỹ năng xây dựng các báo cáo kế toán quản trị và đặc biệt, kỹ năng phân tích và sử dụng các báo cáo cho quá trình ra quyết định. Kiến thức học phần sẽ là cơ sở tốt cho sinh viên hành nghề Kế toán quản trị tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện chức năng bổ sung về kế toán quản trị bên cạnh chuyên môn kế toán tài chính. Ngoài ra, là kiến thức ban đầu và bổ trợ tốt nếu sinh viên xem xét luyện thi chứng chỉ CMA để làm việc như một nhân viên Kế toán quản trị tại công ty quốc tế.

Nội dung: Vai trò của kế toán quản trị trong quản lý doanh nghiệp; Các phương pháp xác định chi phí điển hình; Phân tích mối quan hệ chi phí, sản lượng và lợi nhuận; Phân tích báo cáo bộ phận; Kế hoạch tổng thể và kiểm soát chi phí; Định giá; Chi phí thích hợp và ra quyết định ngắn hạn.

 

EM4718 Kế toán các doanh nghiệp đặc thù 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3710, EM4713, EM4513.
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: học phần Kế toán các doanh nghiệp đặc thù trang bị cho học viên những kiến thức tổng quát, cơ bản về kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp đặc thù. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có kỹ năng: phân biệt được các loại hình kinh doanh cụ thể về: Đặc điểm, khái niệm, nội dung, phương thức thanh toán; hạch toán được chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh đối với từng loại hoạt động kinh doanh cụ thể; đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu phải nắm vững được các phương thức thanh toán; vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành trong kế toán đối với từng loại hoạt động kinh doanh cụ thể ở trên.

Nội dung: Bao gồm: kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa; kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch; kế toán trong doanh nghiệp xây dựng

 

EM4719 Kế toán hành chính sự nghiệp 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3710
 • Học phần song hành: EM4716, EM4715

Mục tiêu: Học phần sẽ giúp người học sẽ có được các kiến thức và kỹ năng ban đầu để có thể đảm đương nhiệm vụ của chuyên viên kế toán tại các tổ chức hành chính sự nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: phân biệt được kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp với kế toán trong các doanh nghiệp; nắm bắt được những vấn đề chung về kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; biết cách hạch toán được các phần hành chủ yếu trong một đơn vị hành chính sự nghiệp như vật tư, tài sản cố định, thanh toán, các khoản thu chi, nguồn kinh phí; biết cách lập BCTC trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Nội dung: bao gồm: khái niệm về kế toán công; tổ chức hạch toán các phần hành kế toán như kế toán vốn bằng tiền; kế toán vật tư sản phẩm hàng hóa; kế toán tài sản cố định, kế toán các nghiệp vụ thanh toán; kế toán các khoản thu chi; kế toán nguồn kinh phí; lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

EM4720 Kế toán doanh nghiệp (BTL) 4(3-2-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3500
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán vào việc tính toán và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của doanh nghiệp; đồng thời biết cách lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể: hạch toán được các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh thông thường (vật tư, tài sản cố định, nhân công); phân biệt các loại chi phí sản xuất, tính toán được giá thành sản phẩm và biết cách hạch toán chi phi, giá thành; hạch toán được doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ; lập được báo cáo tài chính cho doanh nghiệp sản xuất.

Nội dung: Học phần bao gồm: kế toán vật tư, hàng hóa; kế toán tài sản có định và bất động sản đầu tư; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh; báo cáo tài chính.

 

EM4725 Kiểm toán cơ bản (BTL) 4(3-2-0-8)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3710, EM4713, EM4730.
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản liên quan đến kiểm toán và thực hành kiểm toán các chu trình cơ bản. Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên sẽ nắm được: Các khái niệm về kiểm toán, báo cáo kiểm toán, mục tiêu kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán và các thủ tục phân tích, tính trọng yếu và rủi ro, chọn mẫu kiểm toán; Cách kiểm toán các chu trình cơ bản: chu trình bán hàng và thu tiền.

Nội dung: Tổng quan về kiểm toán; lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện chương trình kiểm toán; tổng quan về chu trình bán hàng – thu tiền; đánh giá rủi ro môi trường chu trình bán hàng – thu tiền; thử nghiệm cơ bản trong chu trình bàn hàng – thu tiền

 

EM4726 Kiểm toán tài chính 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3710, EM4725, EM4730, EM4713, EM4513
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: học phần Kiểm toán tài chính sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức kiểm toán tài chính áp dụng trong các chu trình kiểm toán. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng: thực hiện các bước kiểm toán chu trình và khoản mục chủ yếu như: kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền, chu trình mua hàng – thanh toán, chu trình hàng tồn kho, chu trình tiền lương và nhân viên; kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn, kiểm toán tiền; kiểm toán các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh.

Nội dung: Tổng quan về kiểm toán tài chính; kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền; kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán; kiểm toán chu trình hàng tồn kho; kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên; kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn; kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn; kiểm toán tiền; kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 

EM4730 Kế toán thuế 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3100, EM3110, EM3710
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần giúp người học có khả năng vận dụng các quy định của Luật thuế và Luật Kế toán để tính toán và và xử lý các tình huống liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, biết cách hạch toán các loại thuế và lập các báo cáo thuế có liên quan. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: hạch toán và kê khai các loại thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất nhập khẩu, thuế Thu nhập cá nhân, các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.

Nội dung: Học phần bao gồm các nội dung: kế toán thuế Giá trị gia tăng; kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt; kế toán thuế Xuất nhập khẩu; kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp; kế toán thuế Thu nhập cá nhân; kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.

 

EM4732 Kế toán ngân hàng 3(3-0-0-6)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3710
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tại các ngân hàng (ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại) và các tổ chức tín dụng khác, giúp người học hiểu được các nội dung và đặc điểm chính của kế toán ngân hàng và có thể đảm đương được nhiệm vụ của chuyên viên kế toán tại ngân hàng. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng: thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong hoạt động của ngân hàng; Lập các báo cáo tài chính ngân hàng.

Nội dung: Tổng quan về Kế toán ngân hàng; kế toán các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng nhà nước; kế toán các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại; báo cáo kế toán – tài chính ngân hàng thương mại

 

EM4734 Kế toán quốc tế 2(2-0-0-4)

Điều kiện học phần:

 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: EM3710, EM4713, EM4513.
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu: Giúp cho người học có được những hiểu biết cần thiết về các chuẩn mực kế toán quốc tế và các hệ thống kế toán của các nền kinh tế lớn trên thế giới, đồng thời thấy được mối liên hệ với kế toán Việt Nam, làm cơ sở cho việc xử lý các tình huống có liên quan đến kế toán quốc tế. Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng: nắm được hệ thống các chuẩn mực kế toán quốc tế và hệ thống các chuần mực kế toán của Việt Nam; nắm được những vấn đề cơ bản về hệ thống kế toán Mỹ và hệ thống kế toán Pháp; đánh giá được những điểm khác biệt giữa kế toán Việt nam với kế toán Mỹ, Pháp.

Nội dung: bao gồm các chủ đề chính: giới thiệu chung về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán quốc tế; giới thiệu về hệ thống kế toán Mỹ (cách hạch toán các đối tượng kế toán chủ yếu, các sổ sách và báo cáo kế toán); giới thiệu về hệ thống kế toán Pháp (cách hạch toán các đối tượng kế toán chủ yếu, các sổ sách và báo cáo kế toán)

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý Tài chính

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Đào Thanh Bình

Điện thoại 3868 3662
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Binh.daothanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 207B Nhà C9

© SEM