Các hướng nghiên cứu

Bộ môn Quản lý tài chính

1

Hoàn thiện hoạch định tài chính tại các doanh  nghiệp sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (B2009-01-257).

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nghiêm Sĩ Thương

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

2

Nghiên cứu về cơ chế tự chủ Trường Đại học công lập

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đại Thắng

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý Tài chính

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Đào Thanh Bình

Điện thoại 3868 3662
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Binh.daothanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 207B Nhà C9

© SEM