Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý Tài chính

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Đào Thanh Bình

Điện thoại 3868 3662
Fax: .
Email: binh.daothanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 207B Nhà C9

© SEM