Sách đã xuất bản

  1. TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên), TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, ThS. Thái Minh Hạnh,Giáo trình “Kiểm toán căn bản”, NXB Bách Khoa, 2014.

  2. PGS.TS.Nghiêm Sĩ Thương, Th.S.Nguyễn Hoàng Lan (Chủ biên), TS.Nguyễn Thị Mai Chi, Th.S.Nguyễn Minh Đức, Th.S.Dương Vân Hà, Th.S. Nguyễn Thị Lê Hà, Th.S.Thái Minh Hạnh, Th.S. Nguyễn Văn Nghiệp, Giáo trình Nguyên lý kế toán, NXB Giáo dục Việt Nam

  3. Ths. Nguyễn Minh Đức, Giáo trình Thuế, Chương trình đào tạo cử nhân trực tiếp TOPICA, Viện Đại học Mở – 2009.

  4. Ths. Nguyễn Minh Đức , Giáo trình kế toán thuế, Trường Đại học Lao động Xã hội – 2007.

  5. Ths. Nguyễn Minh Đức , Giáo trình Tài chính tiền tệ, Trường Đại học Lao động Xã hội – 2007.

  6. PGS Nghiêm Sỹ Thương, Giáo trình Cơ sở Quản lý tài chính, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010

  7. Vũ Việt Hùng, Giáo trình Quản lý Tài chính, NXB Đại học Quốc gia, 2002

  8. Vũ Việt Hùng, Đầu tư Tài chính, NXB Thống kê, 2003

  9. Vũ Việt Hùng, Bài giảng Đầu tư Tài chính, NXB Khoa học-Kỹ thuật, 2006

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản lý Tài chính

Trưởng Bộ môn:

    GV. TS. Đào Thanh Bình

Điện thoại 3868 3662
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Binh.daothanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 207B Nhà C9

© SEM