Các công trình khoa học

Bộ môn Quản trị kinh doanh

2016

  1. Pham Thi Thanh Hong and Dinh Kim Quynh Diep, (2016), "The Influence of Branding Management on Business Performance: An Empirical Evidence from Vietnamese Food and Beverage Industry ", International Journal of Business Administration, ISSN: 1923-4007, 3(7), 36-43, doi:10.5430/ijba.v3n7p
  2. Trinh Thu Thuy, Pham Thi Thanh Hong, and Mai Fujita, (2016), "Supporting Industries in Vietnam: Situation and Determinants", Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement”, 3-16
  3. Hoang Phuong Lan and Pham Thi Thanh Hong, (2016), "National value chain versus global value chain - Analysis in the case of Vietnamese footwear manufacturers", Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement”, 575-582
  4. Nguyễn Xuân Bắc, Cao Thu Hà và Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Giải pháp tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường phân đạm Ure", Tạp chí Công thương, 8, 126-130, ISSN: 0866-7756
  5. Trần Thị Bích Ngọc và Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Một số giải pháp phát triển sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam", Tạp chí Công thương, 2, 62-68, ISSN: 0866-7756
  6. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Kinh nghiệm quản lý sản xuất tại Nhật Bản", Tạp chí Công thương, 5, 55-60, ISSN: 0866-7756
  7. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Doanh nghiệp và quyết định kinh doanh trên cơ sở phân tích dữ liệu", Tạp chí Kinh tế và Quản lý, 18, 58-61, ISSN:1859-4565
  8. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Doanh nghiệp và quyết định kinh doanh trên cơ sở phân tích dữ liệu", Tạp chí Kinh tế và Quản lý, 18, 58-61, ISSN:1859-4565
  9. Hoang Phuong Lan and Pham Thi Thanh Hong, (2016), "An Analysis of Vietnamese Footwear Manufacturers’ Participation in the Global Value Chain Where They Are and Where They Should Proceed?", VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 32, No. 5E: 55-65, ISSN: 0866-8612

 

 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Trưởng Bộ môn:

    PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Điện thoại 3869 2301
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Hong.phamthithanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 208 Nhà C9

© SEM