Các hướng nghiên cứu

STT

Đề tài/Chủ nhiệm đề tài

Dạng đề tài

Thời gian nghiệm thu

Bộ môn Quản trị kinh doanh

1

Nghiên cứu và phát triển mô hình du lịch sinh thái theo hướng bền vững

(Sustainable development on ecological tourism)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh

Đề tài NCKH cấp Bộ

2008

 1. Nguyễn Văn Thanh và nnk, (1991-1995): Luận cứ khoa học hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam – Đề tài NCKH cấp Nhà nước, Thư ký chính Đề tài.
 2. Nguyễn Văn Thanh và nnk, (1996-2000): Luận chứng phát triển du lịch biển đảo Việt Nam – Đề tài NCKH cấp Nhà nước, Ủy viên BCN đề tài.
 3. Nguyễn Văn Thanh và nnk, (2002-2005): Cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam – Đề tài NCKH độc lập cấp Nhà nước, Phó Chủ nhiệm đề tài.
 4. Nguyễn Văn Thanh và nnk, (2003-2006): Nghiên cứu khai thác hợp lý tiềm năng hồ Thác Bà – Đề tài NCKH độc lập cấp Nhà nước, Ủy viên BCN đề tài.
 5. Nguyễn Văn Thanh và nnk, (2006-2007): Cơ sở khoa học phát triển sản phẩm du lịch biển đảo vùng Bắc Bộ - Đề tài NCKH cấp Bộ, Tham gia & Chủ nhiệm chuyên đề của Đề tài.
 6. Nguyễn Văn Thanh và nnk, (2007-2008): Mô hình du lịch cộng đồng theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam – Đề tài NCKH cấp Bộ, Chủ nhiệm đề tài.
 7. Nguyễn Văn Thanh và nnk, (2008-2009): Mô hình du lịch sinh thái ở Việt Nam–Đề tài NCKH cấp Bộ, Chủ nhiệm đề tài.
 8. Nguyễn Văn Thanh và nnk, (GĐ1: 2004-2009; GĐ2: 2011-2016): Phát triển du lịch cộng đồng (CBT) ở vùng miền núi ở Việt Nam. Dự án quốc tế hợp tác vì mục đích xóa đói, giảm nghèo 2 nước Canada-Việt Nam, Đồng Giám đốc dự án
 9. Nguyễn Văn Thanh và nnk, (2011-2014-đang triển khai): Xây dựng bộ tiêu chí xếp hạng điểm đến du lịch ở Việt Nam – Đề tài NCKH cấp Bộ, Chủ nhiệm đề tài. 
 10. Nguyễn Văn Thanh và nnk, (2011): Nghiên cứu định hướng và phương án marketing phát triển du lịch theo Hành lang Đông-Tây „Cửa Việt-Lao Bảo (Việt Nam)- Danhaxan-Savannhakhet (Lào) trong Tiểu vùng phát triển du lịch Mêkông-GMS“ do ADB tài trợ. Chủ nhiệm đề tài.
 11. Phạm Thị Thanh Hồng, Một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, 2008
 

Thông tin liên hệ

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Trưởng Bộ môn:

    PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Điện thoại 3869 2301
Fax: (84-4) 3869 2304
Email: Hong.phamthithanh@hust.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 208 Nhà C9

© SEM