Cơ cấu tổ chức RCEM

Tổ chức bộ máy của Trung tâm:

  1. Giám đốc Trung tâm: chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Trung tâm; xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm theo định hướng phát triển của Viện Kinh tế và Quản lý và của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  2. Các cán bộ của Trung tâm sẽ là các cán bộ kiêm nhiệm điều động có thời hạn từ Viện Kinh tế và Quản lý hoặc các cán bộ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn theo hợp đồng thuê khoán chuyên môn, các NCS, học viên cao học, sinh viên đại học.
  3. Các nhân viên của Trung tâm được thuê hợp đồng có thời hạn.

 

Biên chế nhân lực của Trung tâm:

Với nhiệm vụ của Trung Tâm như trên, tổ chức bộ máy của Trung Tâm bao gồm:

TT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Chức danh tại

Trung tâm

1

Nguyễn Thị Xuân Hòa

1979

Giám đốc

2

-

-

Phó Giám đốc

3

Phạm Mai Chi

1979

Cán bộ phụ trách hành chính và tài chính

4

Nhân viên hậu cần và hành chính

-

Nhân viên

5

Nhân viên marketing

-

Nhân viên

 

© SEM