GIẢNG VIÊN

Bộ môn KHQL và LuậtThS. Nguyễn Quang Chương

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thanh Dần

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Cao Thùy Dương

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Nguyễn Thanh Hương

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Lâm

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Phan Y Lan

Chức vụ: Giảng viên

TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Chức vụ: Trưởng BM KHQL và Luật

TS. Vũ Quang

Chức vụ: Phó BM KHQL và Luật

ThS. Lê Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Thái Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Đức Trọng

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Giảng viên