GIẢNG VIÊN

Bộ môn Quản trị kinh doanhTS. Nguyễn Thị Mai Anh

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Phạm Mai Chi

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Trưởng BM QTKD

ThS. Nguyễn Cẩm Giang

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Lê Văn Hòa

Chức vụ: Giảng viên

PGS. Phạm Thị Thanh Hồng

Chức vụ: Phó Viện trưởng

ThS. Phạm Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giảng viên

TS. Trần Thị Hương

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

ThS. Phan Văn Thanh

Chức vụ: Giảng viên

TS. Hà Thị Thư Trang

Chức vụ: Giảng viên