GIẢNG VIÊN

Bộ môn Kinh tế họcThS. Đoàn Hải Anh

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Phạm Ngọc Duy

Chức vụ: Giảng viên

PGS. Nguyễn Ái Đoàn

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Bùi Thanh Nga

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Trưởng BM KTH

TS. Trịnh Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Nguyễn Tài Vượng

Chức vụ: Phó BM KTH