GIẢNG VIÊN

Bộ môn Quản lý công nghiệpThS. Trần Minh Anh

Chức vụ: Giảng viên

TS. Dương Mạnh Cường

Chức vụ: Trưởng BM QLCN

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

Chức vụ: GĐ TT RCEM

ThS. Vũ Đinh Nghiêm Hùng

Chức vụ: Giảng viên

TS. Cao Tô Linh

Chức vụ: Giảng viên

TS. Đỗ Tiến Minh

Chức vụ: Giảng viên

PGS. Trần Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Phó BM QLCN

TS. Nguyễn Danh Nguyên

Chức vụ: Viện trưởng

TS. Đoàn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên

TS. Đặng Vũ Tùng

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Phan Thế Vinh

Chức vụ: Giảng viên