GIẢNG VIÊN

Bộ môn Quản lý tài chínhTS. Trần Thị Ánh

Chức vụ: Giảng viên

TS. Đào Thanh Bình

Chức vụ: Trưởng Bộ môn QLTC

TS. Nguyễn Thị Mai Chi

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Phương Dung

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Đức

Chức vụ: Giảng viên

TS. Ngô Thu Giang

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Thúc Hương Giang

Chức vụ: Phó BM QLTC

TS. Thái Minh Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Vũ Việt Hùng

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Vũ Khuyên

Chức vụ: Giảng viên

TS. Nguyễn Đăng Tuệ

Chức vụ: Giảng viên