CƠ CẤU TỔ CHỨC 1. Chi bộ công đoàn

 2. Ban lãnh đạo viện văn phòng

 3. Hội đồng khoa học và đào tạo viện

 1. Bộ môn - Trung tâm

  1. Kinh tế học

  2. Khoa học quản lý và luật

  3. Kinh tế công nghiệp

  4. Quản trị kinh doanh

  5. Quản lý tài chính

  6. Quản lý công nghiệp

  7. Trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản lý