Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo

Đào tạo

Xây dựng Viện Kinh tế và Quản lý – Trường ĐHBK Hà Nội trở thành:

•       Một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực quản lý có trình độ cao.
•       Một trung tâm nghiên cứu, tư vấn cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
 
Các hệ đào tạo của Viện
 

Hệ đào tạo

Thời gian đào tạo

Chuyên ngành

Đối tượng tuyển sinh

Đại học

4 năm

Quản trị kinh doanh

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cử nhân cao đẳng

Kinh tế năng lượng

Quản lý công nghiệp

Tài chính ngân hàng

Kế toán

Thạc sỹ kỹ thuật

1-2 năm

Quản trị kinh doanh

Quản lý kinh tế

Kỹ sư hoặc cử nhân hệ đại học

Tiến sỹ

3-4 năm

Quản lý công nghiệp

Thạc sỹ

Kinh tế học

 
 

 

 

© SEM