Trang chủ
Đào tạo
THÔNG TIN CHUNG
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Khoa học và đào tạo Viện

Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm Ban lãnh đạo Viện, các Trưởng Bộ môn, các nhà Khoa học và giảng viên có uy tín và chuyên môn sâu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nhà trường. Hội đồng Khoa học và Đào tạo chịu trách nhiệm tư vấn cho Ban lãnh đạo Viện xây dựng và phát triển nội dung chương trình đào tạo; định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức; xây dựng chiến lược phát triển chung của Viện.

Hình 1. Cơ cấu tổ chức Viện Kinh tế và Quản lý
 

Ban lãnh đạo Viện