Danh mục học phần chuyên ngành kế toán

TT

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Số tín chỉ từ CT chung toàn trường

42 TC

16

17

6

3

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Mã HP

Bổ sung toán

3 TC

0

0

3

0

0

0

0

0

1

MI3130

Toán kinh tế

3(2-2-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Mã HP

Cơ sở và cốt lõi ngành

46 TC

0

0

3

6

12

11

11

3

1

EM3100

Kinh tế học vi mô

3(3-1-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

2

EM3110

Kinh tế học vĩ mô

3(3-1-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

3

EM3111

Quản trị học

3(3-1-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

4

EM3130

Kinh tế lượng

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

5

EM3210

Marketing cơ bản

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

6

EM3220

Luật kinh doanh

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

3

 

 

7

EM3500

Nguyên lý kế toán

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

8

EM3510

Lý thuyết tài chính tiền tệ

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

9

EM3522

Quản trị tài chính (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

 

4

 

10

EM4713

Kế toán tài chính 1 (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

4

 

 

11

EM4714

Kế toán tài chính 2

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

12

EM4715

Hệ thống thông tin kế toán

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

 

3

13

EM4717

Kế toán quản trị (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

4

 

 

14

EM4725

Kiểm toán cơ bản (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Thực tập, đồ án tốt nghiệp

8 TC

 

 

 

 

 

 

 

8

15

EM4750

Thực tập tốt nghiệp

2(0-4-0-8)

 

 

 

 

 

 

 

2

16

EM4751

Khoá luận tốt nghiệp

6(1-10-0-12)

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã HP

Tự chọn định hướng

(chọn 20TC)

20 TC

0

0

0

3

5

3

5

4

17

EM3230

Thống kê ứng dụng

3(3-0-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

18

EM4317

Marketing dịch vụ

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

19

EM4412

Quản trị chất lượng

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

20

EM4413

Quản trị nhân lực

3(3-0-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

21

EM4416

Quản trị chiến lược

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

3

 

 

22

EM4418

Quản trị sản xuất

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

23

EM4435

Quản trị dự án

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

24

EM4531

Thị trường chứng khoán

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

2

 

25

EM4535

Phân tích tài chính

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

2

 

26

EM4718

Kế toán các doanh nghiệp đặc thù

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

 

2

27

EM4719

Kế toán hành chính sự nghiệp

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

 

2

28

EM4726

Kiểm toán tài chính

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

 

2

29

EM4730

Kế toán thuế

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

 

2

30

EM4732

Kế toán ngân hàng

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

3

 

 

31

EM4734

Kế toán quốc tế

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã HP

Tự chọn tự do (chọn 13TC)

13 TC

0

0

5

6

0

2

0

0

32

CH2010

Hoá đại cương

3(2-1-1-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

33

EE1010

Nhập môn Kỹ thuật ngành điện

3(2-0-3-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

34

EM3140

Kinh tế quốc tế

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

35

EM3150

Kinh tế phát triển

2(2-0-0-4)

 

 

2

 

 

 

 

 

36

EM3170

Văn hoá doanh nghiệp

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

37

EM3190

Hành vi của tổ chức

2(2-0-0-4)

 

 

 

2

 

 

 

 

38

ET2000

Nhập môn Kỹ thuật điện tử v.thông

2(2-0-1-4)

 

 

 

2

 

 

 

 

39

ME2110

Nhập môn Kỹ thuật cơ khí

2(2-0-1-4)

 

 

 

2

 

 

 

 

40

MSE2011

Nhập môn Kỹ thuật vật liệu

3(3-0-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

(và các học phần khác được khoa phê duyệt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

132

16

17

17

18

17

16

16

15

 

 

© SEM