Chuẩn đầu ra của chương trình

Tên chương trình: Cử nhân Kinh tế công nghiệp
Ngành đào tạo: Kinh tế công nghiệp (Industrial Economics)
Mã ngành: 52510604
Thời gian đào tạo: 4 năm
Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kinh tế năng lượng (Bachelor of Energy Economics)

 

A. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng:

1.1        Khả năng áp dụng kiến thức đại cương về toán kinh tế và xác suất thống kê để mô tả, tính toán và mô phỏng các quá trình sản xuất kinh doanh trong  các doanh nghiệp trong nền kinh tế

1.2        Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở về kinh tế học, quản trị học, pháp luật kinh tế, kinh tế năng lượng để nghiên cứu và phân tích, lập các bảng dự báo, quy hoạch  cũng như kế hoạch phát triển ngành năng lượng hay các doanh nghiệp trong ngành năng lượng

1.3        Khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành về kinh tế năng lượng, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị nhân lực, kế toán doanh nghiệp và quản trị chiến lược để thiết kế, đánh giá và đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý các doanh nghiệp năng lượng nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả

 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1        Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kinh tế xã hội năng lượng và môi trường

2.2        Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3        Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4        Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5        Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6        Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1        Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm

3.2        Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại

3.3        Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC từ 450 trở lên

 

4. Năng lực xây dựng các giải pháp trong bối cảnh toàn cầu hoá, nền kinh tế tri thức và vấn đề môi trường  sống vấn đề phát triển bền vững đã trở thành vấn đề toàn cầu:

4.1        Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kinh doanh của doanh nghiệp với các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài DN trong thế giới toàn cầu hóa

4.2        Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng về các giải pháp kinh doanh và tham gia xây dựng dự án đầu tư cho doanh nghiệp

4.3        Năng lực tham gia thiết kế quá trình và giải pháp kinh doanh trong doanh nghiệp

4.4        Năng lực tham gia tổ chức và triển khai các giải pháp kinh doanh trong doanh nghiệp

4.5        Năng lực đánh giá các hệ thống, các doanh nghiệp và các giải pháp kinh doanh

 

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1        Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2        Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thông tin chi tiết về chuẩn đầu ra của chương trình Cử nhân Kinh tế công nghiệp (tại đây)

 

© SEM