Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo Đại học
Chương trình cử nhân Kinh tế công nghiệp
Danh mục học phần chuyên ngành Kinh tế công nghiệp

Danh mục học phần chuyên ngành Kinh tế công nghiệp

TT

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Số TC từ CT chung toàn trường

42TC

16

17

6

3

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung toán

3TC

0

0

3

0

0

0

0

0

1

MI3130

Toán kinh tế

3(2-2-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở và cốt lõi ngành

46TC

0

0

0

9

12

8

9

8

1

EM3100

Kinh tế học vi mô

3(3-0-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

2

EM3110

Kinh tế học vĩ mô

3(3-0-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

3

EM3130

Kinh tế lượng

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

4

EM3210

Marketing cơ bản

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

5

EM3220

Luật kinh doanh

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

6

EM3500

Nguyên lý kế toán

3(3-0-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

7

EE4111

Công nghệ phát điện

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

2

 

8

EM4612

Cơ sở kinh tế năng lượng

3(3-1-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

9

EM4613

PT và dự báo nhu cầu năng lượng (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

4

 

 

10

EM4614

PT và quản lý dự án năng lượng (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

 

4

 

11

EM4615

Lý thuyết giá năng lượng

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

 

3

12

EM4617

Kinh tế vận hành hệ thống điện

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

 

3

13

EM4618

Kinh tế sử dụng năng lượng

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

14

EM4619

Quy hoạch phát triển HT năng lượng (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

4

 

 

15

EM4625

Kinh tế tài nguyên & môi trường

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Thực tập, đồ án tốt nghiệp

8TC

 

 

 

 

 

 

 

8

16

EM4650

Thực tập tốt nghiệp

2(0-4-0-8)

 

 

 

 

 

 

 

2

17

EM4651

Khoá luận tốt nghiệp

6(1-10-0-12)

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn định hướng

(chọn 20 TC)

20TC

0

0

3

4

3

4

6

0

18

EE1010

Nhập môn Kỹ thuật ngành điện

3(2-0-3-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

19

EE4112

Nhà máy thủy điện

2(2-0-0-4)

 

 

 

2

 

 

 

 

20

EM3111

Quản trị học

3(3-0-0-6)

 

 

 3

 

 

 

 

 

21

EM3230

Thống kê ứng dụng

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

22

EM3523

Quản trị tài chính

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

23

EM4212

Phân tích hoạt động kinh doanh

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

24

EM4218

Hệ thống thông tin quản lý

3(3-0-0-6)

 

 

 

 3

 

 

 

 

TT

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN

1

2

3

4

5

6

7

8

25

EM4415

Quản trị công nghệ

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

 

26

EM4416

Quản trị chiến lược

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

27

EM4418

Quản trị sản xuất

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

 

28

EM4621

Các mô hình tổ chức thị trường điện

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

29

EM4622

Thị trường năng lượng quốc tế

2(2-0-0-4)

 

 

 

 2

 

 

 

 

30

EM4623

Kinh tế dầu khí

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

31

EM4716

Kế toán quản trị

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

 3

 

32

PH3240

Năng lượng mới đại cương

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn tự do (chọn 13 TC)

13TC

0

0

5

0

2

4

2

0

33

CH2010

Hoá đại cương

3(2-1-1-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

34

CH4051

Công nghệ khai thác chế biến dầu và than đá

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

3

 

 

35

EE3469

Hệ thống cung cấp điện

4(3-1-1-8)

 

 

 

 

 

4

 

 

36

EE4206

Kỹ thuật chiếu sáng

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

37

EM3140

Kinh tế quốc tế

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

2

 

38

EM3150

Kinh tế phát triển

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

39

EM4611

Anh văn chuyên ngành KTNL

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

2

 

40

ME2015

Đồ họa kỹ thuật

3(3-1-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

41

HE4152

Phần nhiệt nhà máy điện

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

42

HE2000

Nhập môn Kỹ thuật nhiệt – lạnh

2(2-0-0-4)

 

 

 2

 

 

 

 

 

(và các học phần khác được khoa phê duyệt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

132TC

16

17

17

16

17

16

17

16

 

© SEM