Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo Đại học
Chương trình cử nhân Quản lý công nghiệp
Danh mục học phần chuyên ngành Quản lý công nghiệp

Danh mục học phần chuyên ngành Quản lý công nghiệp

TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC KHỐI LƯỢNG KỲ HỌC THEO KẾ HOẠCH CHUẨN TỔNG
1 2 3 4 5 6 7 8
19 17 18 18 18 17 16 8 131
GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 50   17 15 12 6 0 0 0 0 50
Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương     12                    
1 SSH1110 Những NLCB của CN Mác Lênin 1 2 2(2-1-0-4) 2                
2 SSH1120 Những NLCB của CN Mác Lênin 2 3 3(2-1-0-6)   3              
3 SSH1050 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2(2-0-0-4)     2            
4 SSH1130 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3(2-1-0-6)       3          
5 EM1170 Pháp luật đại cương 2 2(2-0-0-4) 2                
Giáo dục thể chất (5TC)     5                    
6 PE1014 Lý luận thể dục thể thao (bắt buộc) 1 1(0-0-2-0)                  
7 PE1024 Bơi lội (bắt buộc) 1 1(0-0-2-0)                  
8 Tự chọn trong danh mục Tự chọn thể dục 1 1 1(0-0-2-0)                  
9 Tự chọn thể dục 2 1 1(0-0-2-0)                  
10 Tự chọn thể dục 3 1 1(0-0-2-0)                  
Giáo dục Quốc phòng - An ninh (165 tiết)                          
11 MIL1110 Đường lối quân sự của Đảng   0(3-0-0-6)                  
12 MIL1120 Công tác quốc phòng, an ninh   0(3-0-0-6)                  
13 MIL1130 QS chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)   0(3-2-0-8)                  
Ngoại ngữ     6                    
14 FL1100 Tiếng Anh II 3 3(0-6-0-6) 3                
15 FL1101 Tiếng Anh II 3 3(0-6-0-6)   3              
Khối kiến thức Toán và Khoa học cơ bản     32                    
16 MI1113 Giải tích 1 4 4(3-2-0-8) 4                
17 MI1133 Giải tích 3 3 3(2-2-0-6)       3          
18 MI1143 Đại số 4 4(3-2-0-8) 4                
19 MI2020 Xác suất thống kê 3 3(2-2-0-6)   3              
20 MI3131 Toán kinh tế 2 2(2-1-0-4)     2            
21 PH1110 Vật lý đại cương 1 3 3(3-0-1-6)   3              
22 PH1120 Vật lý đại cương 2 3 3(3-0-1-6)     3            
23 IT1130 Tin học đại cương 2 2(2-0-1-4) 2                
24 EM2300 Tin học kinh tế đại cương 2 2(1-0-2-4)     2            
25 EM1100 Kinh tế học vi mô đại cương 3 3(3-1-0-6)   3              
26 EM1110 Kinh tế học vĩ mô đại cương 3 3(3-1-0-6)     3            
CƠ SỞ VÀ CỐT LÕI NGÀNH 48   0 2 3 12 18 13 0 0 48
1 EM1400 Nhập môn ngành quản lý công nghiệp 2 2(1-2-0-4)   2              
2 EM2120 Kinh tế và quản lý công nghiệp 2 2(2-1-0-4)       2          
3 EM3140 Kinh tế quốc tế 2 2(2-1-0-4)         2        
4 EM3190 Hành vi tổ chức 2 2(2-1-0-4)       2          
5 EM3211 Nguyên lý Marketing 3 3(3-1-0-6)     3            
6 EM3222 Luật kinh doanh 2 2(2-1-0-4)           2      
7 EM3230 Thống kê ứng dụng 3 3(3-1-0-6)       3          
8 EM3417 Quản trị sản xuất (BTL) 3 3(2-2-0-6)         3        
9 EM3432 Quản trị chuỗi cung ứng 3 3(3-1-0-6)         3        
10 EM4212 Phân tích kinh doanh 3 3(3-1-0-6)           3      
11 EM4218 Hệ thống thông tin quản lý 3 3(3-1-0-6)         3        
12 EM4411 Anh văn chuyên ngành QLCN 2 2(2-1-0-4)       2          
13 EM4412 Quản trị chất lượng 2 2(2-1-0-4)         2        
14 EM4413 Quản trị nhân lực 3 3(3-1-0-6)       3          
15 EM4416 Quản trị chiến lược (BTL) 3 3(2-2-0-6)           3      
16 EM4425 Mô hình tối ưu 2 2(2-1-0-4)           2      
17 EM4430 Quản trị đổi mới 2 2(2-1-0-4)         2        
18 EM4435 Quản trị dự án 3 3(3-1-0-6)           3      
19 EM4716 Kế toán quản trị (BTL) 3 3(2-2-0-6)         3        
KIẾN THỨC BỔ TRỢ (chọn 9 TC) 15   2 0 3 0 0 2 2 0 9
1 ED3220 Kỹ năng mềm 2 2(1-2-0-2)                  
2 ED3280 Tâm lý học ứng dụng 2 2(1-2-0-2)                  
3 EM1010 Quản trị học đại cương 2 2(2-1-0-4) 2                
4 EM1180 Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp 2 2(2-1-0-4)             2    
5 EM2222 Technical Writing and Presentation 3 3(2-2-0-6)     3            
6 ET3236 Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật 2 2(1-2-0-4)                  
7 TEX3123 Thiết kế mỹ thuật công nghiệp 2 2(1-2-0-4)                  
TỰ CHỌN ĐỊNH HƯỚNG (Chọn 16 TC) 6   0 0 0 0 0 2 14 0 16
Modun 1 - Quản trị sản xuất                          
1 EM3414 Tổ chức lao động   2 2(2-1-0-4)           2      
2 EM4420 Quản lý bảo trì công nghiệp 2 2(2-1-0-4)             2    
3 EM4421 Mô phỏng hệ thống 2 2(2-1-0-4)             2    
4 EM4423 Thiết kế hệ thống sản xuất  2 2(2-1-0-4)             2    
5 EM4446 Cải tiến năng suất (BTL) 3 3(2-2-0-6)             3    
6 EM4448 Kiểm soát chất lượng  2 2(2-1-0-4)             2    
7 EM4457 Lập kế hoạch và điều độ sản xuất (BTL)  3 3(2-2-0-6)             3    
Modun 2 - Logistics và chuỗi cung ứng                          
1 EM2105 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương  2 2(2-1-0-4)             2    
2 EM3414 Tổ chức lao động   2 2(2-1-0-4)           2      
3 EM4421 Mô phỏng hệ thống 2 2(2-1-0-4)             2    
4 EM4429 Quản trị mua sắm 2 2(2-1-0-4)             2    
5 EM4443 Quản lý dự trữ và kho hàng (BTL) 3 3(2-2-0-6)             3    
6 EM4445 Quản lý vận tải  2 2(2-1-0-4)             2    
7 EM4446 Cải tiến năng suất (BTL) 3 3(2-2-0-6)             3    
Modun 3 - Lựa chọn thực tập tại doanh nghiệp (HK1 năm thứ 4)
(Các HP thuộc HK7, sinh viên học tập tại DN, không lên lớp nghe giảng)
0 0 0 0 0 5 8 3 16
1 EM3414 Tổ chức lao động   2 2(2-1-0-4)           2      
2 EM4421 Mô phỏng hệ thống 2 2(2-1-0-4)             2    
3 EM4440 Chuyên đề (BTL) 3 3(1-4-0-6)             3    
4 EM4443 Quản lý dự trữ và kho hàng (BTL) 3 3(2-2-0-6)           3      
5 EM4446 Cải tiến năng suất (BTL) 3 3(2-2-0-6)             3    
6 EM4457 Lập kế hoạch và điều độ sản xuất (BTL)  3 3(2-2-0-6)               3  
THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 8   0 0 0 0 0 0 0 8 8
1 EM4450 Thực tập tốt nghiệp 2 2(0-0-4-8)               2  
2 EM4451 Khóa luận tốt nghiệp 6 6(0-0-12-24)               6  
 

© SEM