Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo Đại học
Chương trình cử nhân Quản lý công nghiệp
Danh mục học phần chuyên ngành Quản lý công nghiệp

Danh mục học phần chuyên ngành Quản lý công nghiệp

TT

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Số tín chỉ từ CT chung toàn trường

42 TC

16

17

6

3

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung toán

3 TC

0

0

3

0

0

0

0

0

1

MI3130

Toán kinh tế

3(2-2-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở và cốt lõi ngành

46TC

0

0

3

9

12

7

11

4

1

EM3100

Kinh tế học vi mô

3(3-1-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

2

EM3110

Kinh tế học vĩ mô

3(3-1-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

3

EM3111

Quản trị học

3(3-1-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

4

EM3130

Kinh tế lượng

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

5

EM3210

Marketing cơ bản

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

6

EM3220

Luật kinh doanh

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

7

EM3230

Thống kê ứng dụng

3(3-0-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

8

EM3500

Nguyên lý kế toán

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

9

EM4414

Tổ chức lao động (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

4

 

 

10

EM4423

Thiết kế hệ thống sản xuất

3(2-2-0-6)

 

 

 

 

 

3

 

 

12

EM4427

Lập kế hoạch và điều độ sản xuất (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

 

4

 

13

EM4428

Kiểm soát chất lượng (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

 

 

4

14

EM4432

Quản trị logistics (BTL)

3(3-1-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

15

EM4436

Quản trị dự án (BTL)

4(3-2-0-6)

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Thực tập, đồ án tốt nghiệp

8TC

 

 

 

 

 

 

 

8

16

EM4450

Thực tập tốt nghiệp

2(0-4-0-8)

 

 

 

 

 

 

 

2

17

EM4451

Khoá luận tốt nghiệp

6(1-10-0-12)

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn định hướng

(chọn 20TC)

20 TC

0

0

2

0

3

8

4

3

18

EM3523

Quản trị tài chính

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

3

 

 

19

EM4212

Phân tích hoạt động kinh doanh

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

20

EM4216

P.pháp ng.cứu trong k.doanh

2(2-0-0-4)

 

 

2

 

 

 

 

 

21

EM4218

Hệ thống thông tin quản lý

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

 

3

22

EM4316

Thương mại điện tử

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

3

 

 

23

EM4413

Quản trị nhân lực

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

24

EM4415

Quản trị công nghệ

2(2-0-0-4)

 

 

2

 

 

 

 

 

25

EM4416

Quản trị chiến lược

3(2-2-0-6)

 

 

 

 

 

 

 

3

26

EM4422

Mô hình hoá trong sản xuất

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

27

EM4429

Quản trị mua sắm

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

28

EM4431

Quản lý chuỗi cung cấp (SCM)

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

29

EM4442

Quản lý dự trữ

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

2

 

TT

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG

KỲ HỌC THEO KH CHUẨN

1

2

3

4

5

6

7

8

30

EM4625

Kinh tế tài nguyên & môi trường

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

2

 

31

EM4716

Kế toán quản trị

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã HP

Tự chọn tự do (chọn 12 TC)

12TC

0

0

3

5

2

2

0

0

32

CH2000

Nhập môn Kỹ thuật hoá học

3(2-0-2-4)

 

 

 

3

 

 

 

 

33

CH2010

Hoá đại cương

3(2-1-1-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

34

EE1010

Nhập môn Kỹ thuật ngành điện

3(2-0-3-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

35

EM3140

Kinh tế quốc tế

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

36

EM3150

Kinh tế phát triển

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

37

EM3170

Văn hoá doanh nghiệp

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

38

EM3190

Hành vi của tổ chức

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

39

ET2000

Nhập môn Kỹ thuật điện tử v.thông

2(2-0-1-4)

 

 

 

2

 

 

 

 

40

ME2015

Đồ họa kỹ thuật

3(3-1-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

41

ME2110

Nhập môn Kỹ thuật cơ khí

2(2-0-1-4)

 

 

 

2

 

 

 

 

42

MSE2011

Nhập môn Kỹ thuật vật liệu

3(3-0-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

CỘNG

131TC

16

17

17

17

17

17

15

15

 

© SEM