Danh mục học phần chuyên ngành QTKD

TT

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG

KỲ HỌC THEO KẾ HOẠCH CHUẨN

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Số TC từ CT chung toàn trường

42 TC

16

17

6

3

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung toán

3 TC

0

0

3

0

0

0

0

0

1

MI3130

Toán kinh tế

3(3-1-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở và cốt lõi ngành

46 TC

0

0

3

9

15

8

11

0

1

EM3100

Kinh tế học vi mô

3(3-1-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

2

EM3110

Kinh tế học vĩ mô

3(3-1-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

3

EM3111

Quản trị học

3(3-1-0-6)

 

 

 3

 

 

 

 

 

4

EM3130

Kinh tế lượng

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

5

EM3210

Marketing cơ bản

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

6

EM3220

Luật kinh doanh

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

7

EM3230

Thống kê ứng dụng

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

8

EM3500

Nguyên lý kế toán

3(3-0-0-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

9

EM3522

Quản trị tài chính (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

 

4

 

10

EM4212

Phân tích hoạt động kinh doanh

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

11

EM4312

Quản trị marketing (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

4

 

 

12

EM4413

Quản trị nhân lực

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

3

 

 

 

13

EM4417

Quản trị sản xuất (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

 

4

 

14

EM4720

Kế toán doanh nghiệp (BTL)

4(3-2-0-8)

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Thực tập, đồ án tốt nghiệp

8 TC

 

 

 

 

 

 

 

8

15

EM4350

Thực tập tốt nghiệp

2(0-4-0-8)

 

 

 

 

 

 

 

2

16

EM4351

Khoá luận tốt nghiệp

6(1-10-0-12)

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn định hướng

(chọn 20TC)

20 TC

0

0

0

0

2

6

6

6

17

EM4211

Anh văn chuyên ngành QTKD

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

18

EM4215

Khởi sự kinh doanh

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

 

2

19

EM4216

P.pháp ng.cứu trong k.doanh

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

20

EM4218

Hệ thống thông tin quản lý

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

21

EM4314

Hành vi người tiêu dùng

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

22

EM4316

Thương mại điện tử

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

3

 

 

23

EM4317

Marketing dịch vụ

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

24

EM4319

Marketing quốc tế

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

 

2

25

EM4322

Truyền thông marketing

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

 

 

2

26

EM4323

Quản trị thương hiệu

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

27

EM4412

Quản trị chất lượng

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

28

EM4415

Quản trị công nghệ

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

29

EM4416

Quản trị chiến lược

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

 

3

TT

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG

KỲ HỌC THEO KẾ HOẠCH CHUẨN

1

2

3

4

5

6

7

8

30

EM4435

Quản trị dự án

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

3

 

 

31

EM4512

Thuế và hệ thống thuế

3(3-0-0-6)

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn tự do (chọn 13 TC)

13 TC

0

0

5

4

2

2

0

0

32

CH2000

Nhập môn Kỹ thuật hoá học

2(2-0-2-4)

 

 

2

 

 

 

 

 

33

CH2010

Hoá đại cương

3(2-1-1-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

34

EE1010

Nhập môn Kỹ thuật ngành điện

3(2-0-3-6)

 

 

 

3

 

 

 

 

35

EM3140

Kinh tế quốc tế

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

36

EM3150

Kinh tế phát triển

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

2

 

 

 

37

EM3170

Văn hoá doanh nghiệp

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

38

EM3190

Hành vi của tổ chức

2(2-0-0-4)

 

 

 

 

 

2

 

 

39

ET2000

Nhập môn Kỹ thuật đ.tử v.thông

2(2-0-1-4)

 

 

 

2

 

 

 

 

40

ME2015

Đồ họa kỹ thuật

3(3-1-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

41

ME2110

Nhập môn Kỹ thuật cơ khí

2(2-0-1-4)

 

 

 

2

 

 

 

 

42

MSE2011

Nhập môn Kỹ thuật vật liệu

3(3-0-0-6)

 

 

3

 

 

 

 

 

(và các học phần khác được khoa phê duyệt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

132

16

17

17

16

19

16

17

14

 

© SEM