Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo Đại học
Chương trình cử nhân Tài chính ngân hàng

Chương trình cử nhân Tài chính ngân hàng

Mục tiêu của chương trình

Mục tiêu của chương trình cử nhân ngành Tài chính-Ngân hàng là trang bị cho người tốt nghiệp:

(1)     Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh tài chinh doanh nghiệp, ngân hàng và bảo hiểm.

(2)     Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.

(3)     Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.

(4)     Năng lực tham mưu, tư vấn hỗ trợ việc ra quyết định và trực tiếp ra quyết định liên quan đến sự vận động của nguồn lực tài chính, từ việc huy động vốn, đầu tư sử dụng vốn đến phân phối lợi ích, hướng tới mục tiêu hiệu quả.

(5)     Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự một sự định hướng ban đầu, cùng với năng lực và nguyện vọng, những người tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính-Ngân hàng có thể làm việc tại các tổ chức khác nhau với tư cách là:

  • Chuyên viên tài chính, giám đốc ngân quỹ, giám đốc tài chính, và kiểm soát viên tài chính tại các doanh nghiệp khác nhau trong nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất.
  • Chuyên viên tài chính, giám đốc tài chính, kiểm soát viên tài chính tại các công ty kiểm toán, các cơ quan kiểm toán của nhà nước
  • Chuyên viên tài chính, chuyên gia thẩm định đầu tư và tín dụng, kế toán trưởng và kiểm soát viên tại các định chế tài chính như ngân hàng, quỹ tín dụng, công ty bảo hiểm và cả các tổ chức phi lợi nhuận.
  • Chuyên gia tài chính, nhà môi giới, chuyên gia phân tích đầu tư và danh mục đầu tư tại các công ty chứng khoán hoặc hàng môi giới.

Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phải có được:

 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành:

1.1        Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường

1.2        Khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành để nghiên cứu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình vận động của nguồn lực tài chính của tổ chức

1.3        Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1        Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý

2.2        Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3        Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4        Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5        Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6        Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1        Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm

3.2        Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại

3.3        Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC từ 450 trở lên

4. Năng lực tham mưu, tư vấn hỗ trợ việc ra quyết định và trực tiếp ra quyết định liên quan đến sự vận động của nguồn lực tài chính, từ việc huy động vốn, đầu tư sử dụng vốn đến phân phối lợi ích, hướng tới mục tiêu hiệu quả:

4.1        Năng lực nhận thức về mối liên hệ giữa giải pháp kinh tế tài chính với hoạt động của tổ chức dưới ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan về phía tổ chức và khách quan từ môi trường kinh tế-xã hội và quốc tế

4.2        Năng lực nhận dạng vấn đề và định hướng hình thành giải pháp giải quyết vấn đề

4.3        Năng lực tham gia xây dựng và xác định giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề

4.4        Năng lực tổ chức triển khai và kiểm soát quá trình thực thi giải pháp

4.5        Năng lực đánh giá, điều chỉnh giải pháp thích ứng với những thay đổi khách quan và chủ quan

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1        Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2        Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cấu trúc khối cơ sở và cốt lõi của ngành

Các học phần cơ sở và cốt lõi ngành có thể chia thành 4 khối kiến thức như sau:

  • Khối kiến thức Kinh tế học cơ sở: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô
  • Khối kiến thức Quản trị cơ sở: Quản trị học, Luật kinh tế, Marketing cơ bản, Nguyên lý kế toán, Lý thuyết tài chính tiền tệ
  • Khối kiến thức Toán – Phân tích kinh tế: Toán kinh tế, Kinh tế lượng
  • Khối kiến thức ngành tài chính- ngân hàng: Cơ sở quản trị tài chính, Quản trị tài chính, Đầu tư tài chính, Kế toán doanh nghiệp, Thuế và hệ thống thuế, Nghiệp vụ ngân hàng
 

© SEM