Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo Đại học
Chương trình cử nhân Tài chính ngân hàng
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học

Tên chương trình: Cử nhân Tài chính-Ngân hàng
Ngành đào tạo: Tài chính-Ngân hàng (Finance – Banking)
Mã ngành: 52340201
Thời gian đào tạo: 4 năm
Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính-Ngân hàng (Bachelor of Finance – Banking)

 

A. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành:

1.1        Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường

1.2        Khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành để nghiên cứu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình vận động của nguồn lực tài chính của tổ chức

1.3        Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức

 

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1        Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý

2.2        Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3        Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4        Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5        Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6        Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1        Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm

3.2        Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại

3.3        Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC từ 450 trở lên

 

4. Năng lực tham mưu, tư vấn hỗ trợ việc ra quyết định và trực tiếp ra quyết định liên quan đến sự vận động của nguồn lực tài chính, từ việc huy động vốn, đầu tư sử dụng vốn đến phân phối lợi ích, hướng tới mục tiêu hiệu quả:

4.1        Năng lực nhận thức về mối liên hệ giữa giải pháp kinh tế tài chính với hoạt động của tổ chức dưới ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan về phía tổ chức và khách quan từ môi trường kinh tế-xã hội và quốc tế

4.2        Năng lực nhận dạng vấn đề và định hướng hình thành giải pháp giải quyết vấn đề

4.3        Năng lực tham gia xây dựng và xác định giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề

4.4        Năng lực tổ chức triển khai và kiểm soát quá trình thực thi giải pháp

4.5        Năng lực đánh giá, điều chỉnh giải pháp thích ứng với những thay đổi khách quan và chủ quan

 

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1        Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2        Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thông tin chi tiết về chuẩn đầu ra của chương trình Cử nhân Tài chính - Ngân hàng (tại đây)

 

© SEM