Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo Đại học
Chương trình tích hợp Quản lý công nghiệp

Chương trình tích hợp Quản lý công nghiệp

Mục tiêu của chương trình

Mục tiêu của Chương trình Cử nhân chuyên ngành Quản lý công nghiệp là trang bị cho người tốt nghiệp:

(1)   Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng về Quản lý kinh tế trong các ngành Công nghiệp.

(2)   Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.

(3)   Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.

(4)   Năng lực tham gia xây dựng dự án đầu tư; phát triển chiến lược Công ty; thiết kế và điều khiển hệ thống sản xuất, quản lý chuỗi cung cấp trong các ngành công nghiệp trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường biến đổi.

(5)   Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân chuyên ngành Quản lý công nghiệp của Trường ĐHBK Hà Nội phải có được:

 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng về quản lý kinh doanh trong các ngành công nghiệp:

1.1        Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán kinh tế, thống kê ứng dụng để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống, quá trình, sản phẩm và đối tượng quản lý

1.2        Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở về kinh tế học, quản trị học và công nghệ sản xuất để nghiên cứu và phân tích các hệ thống và quá trình quản lý

1.3        Khả năng áp dụng kiến thức về quản trị sản xuất, nhân lực, chất lượng, chuỗi cung cấp và dự án đầu tư kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong các ngành công nghiệp

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

2.1        Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề quản lý công nghiệp

2.2        Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

2.3        Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

2.4        Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

2.5        Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

2.6        Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

3.1        Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành)

3.2        Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại

3.3        Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC từ 450 trở lên

4.         Năng lực xây dựng, phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp quản lý các hoạt động công nghiệp  trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt:

4.1        Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp quản lý kỹ thuật  với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa

4.2        Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp quản lý, tham gia xây dựng dự án đầu tư trong các ngành công nghiệp

4.3        Năng lực tham gia thiết kế hệ thống, quá trình, sản phẩm  và các giải pháp quản lý

4.4        Năng lực tham gia thực thi các nghiệp vụ quản lý sản xuất, chất lượng, nhân sự, tài chính, dự án đầu tư trong các ngành công nghiệp

4.5        Năng lực quản lý các hệ thống, quá trình, sản phẩm và giải pháp kỹ thuật và công nghệ

5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

5.1        Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.2        Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cấu trúc khối cơ sở và cốt lõi của ngành

Các học phần cơ sở và cốt lõi ngành có thể chia thành 4 khối kiến thức như sau:

  • Khối kiến thức Kinh tế học cơ sở: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô

  • Khối kiến thức Quản trị cơ sở: Quản trị học, Luật kinh tế, Nguyên lý kế toán

  • Khối kiến thức Toán – Phân tích kinh tế: Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Thống kê ứng dụng

  • Khối kiến thức ngành Quản lý công nghiệp:Tổ chức lao động, Định mức lao động, Thiết kế hệ thống sản xuất, Quản trị tác nghiệp, Kiểm soát chất lượng trong sản xuất, Quản trị logistics, Quản trị dự án.

 

© SEM