Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn

Về kế hoạch /chương trình đào tạo ngắn hạn, hiện nay Viện đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý. Xem các chương trình và kế hoạch đào tạo ngắn hạn tại đây.

 

© SEM