Chuẩn đầu ra của chương trình

Tên chương trình: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration)
Mã ngành: 60.34.50
Thời gian đào tạo: 1-2 năm
Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration)
 

A. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Người tốt nghiệp chương trình này có định hướng hoạt động tại các tổ chức, doanh nghiệp với tư cách là chuyên gia tư vấn kinh doanh hoặc nhà quản lý ở các cấp khác nhau. Ngoài các kiến thức và kỹ năng chung  chương trình định hướng ứng dụng có nhiệm vụ trang bị chuyên sâu cho người học các kiến thức và kĩ năng về:

  • Nhận dạng cơ hội kinh doanh, huy động và tổ chức nguồn lực để thực hiện thành  các cơ hội đó.
  • Xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với các đặc điểm kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh.
  • Nhận dạng và giải quyết kịp thời các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực hữu hạn của tổ chức.
  • Làm chủ các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng ra quyết định để đương đầu với các biến động thường nhật của môi trường kinh doanh.
 

© SEM