Chương trình chuyển đổi

Danh mục chương trình chuyển đổi trước khi thi tuyển

NỘI DUNG

MÃ SỐ

TÊN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

ĐÁNH GIÁ

KHỐI LƯỢNG

Chuyển đổi

EM3110

Kinh tế học vĩ mô

3

KT(0.3)-T(0.7)

3(3-0-0-6)

EM3210

Marketing căn bản

3

KT(0.3)-T(0.7)

3(3-0-0-6)

EM3500

Nguyên lý kế toán

3

KT(0.3)-T(0.7)

3(3-0-0-6)

EM3510

Tài chính tiền tệ

3

KT(0.3)-T(0.7)

3(3-0-0-6)

EM4418

Quản lý sản xuất

3

KT(0.3)-T(0.7)

3(3-0-0-6)

EM4436

Quản lý dự án

3

KT(0.3)-T(0.7)

3(3-0-0-6)

 

© SEM