Danh sách giảng viên

TT

Học phần

Họ

Tên

Học hàm

Học vị

Bộ môn

1

EM6010 Kinh tế học vi mô nâng cao

Nguyễn Đại

Thắng

 

TS

Quản lý tài chính

Bùi Xuân

Hồi

 

TS

Kinh tế công nghiệp

2

EM6020 Kinh tế học vĩ mô nâng cao

Nguyễn Ái

Đoàn

 PGS

TS

Kinh tế học

Phạm Thị Thu

 

TS

Kinh tế công nghiệp

Trần Trọng

Phúc

 PGS

TS

Thỉnh giảng

3

EM6030 Lãnh đạo và Quản lý

Trần Văn

Bình

PGS

TS

Kinh tế công nghiệp

Đỗ Văn

Phức

GS

TS

Kinh tế học

4

EM6040 Các phương pháp định lượng trong quản lý

Phạm Cảnh

Huy

 

TS

Kinh tế công nghiệp

Phan Diệu

Hương

 

TS

Kinh tế công nghiệp

5

EM6050 Quản trị Marketing II

Ngô Trần

Ánh

 

TS

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Mai

Anh

 

TS

Quản trị kinh doanh

Phạm Thị Thanh

Hồng

 

 

Quản trị kinh doanh

6

EM6060 Quản trị nguồn nhân lực

Đỗ Văn

Phức

GS

TS

Kinh tế học

Nguyễn Danh

Nguyên

 

TS

Quản lý công nghiệp

Cao Tô

Linh

 

TS

Quản lý công nghiệp

7

EM6070 Quản trị Hành vi tổ chức

Phạm Thị Kim

Ngọc

 

TS

Kinh tế học

Nguyễn Danh

Nguyên

 

TS

Quản lý công nghiệp

8

EM6080 Quản lý dự án II

Phạm Thị Thu

 

TS

Kinh tế công nghiệp

Đặng Vũ

Tùng

 

TS

Quản lý công nghiệp

Nguyễn Minh

Duệ

PGS

TS

Thỉnh giảng

9

EM6090 Quản trị tác nghiệp

Trần Bích

Ngọc

 

TS

Quản lý công nghiệp

Nguyễn Danh

Nguyên

 

TS

Quản lý công nghiệp

Nguyễn Văn

Nghiến

 

TS

Quản lý công nghiệp

10

EM6100 Quản trị chiến lược nâng cao

Nguyễn Văn

Nghiến

 

TS

Quản lý công nghiệp

Phạm Thị Kim

Ngọc

 

TS

Kinh tế học

Nguyễn Ngọc

Điên

 

TS

Quản lý công nghiệp

11

EM6110 Tài chính doanh nghiệp II

Nghiêm Sỹ

Thương

 PGS

TS

Quản lý tài chính

Đào Thanh

Bình

 

TS

Quản lý tài chính

Trần Việt

 

TS

Quản lý tài chính

12

EM6120 Quản lý chất lượng tổng thể

Lê Hiếu

Học

 

TS

Kinh tế học

Bùi Xuân

Hồi

 

TS

Kinh tế công nghiệp

13

EM6130 Hệ thống thông tin chiến lược

Phạm Thị Thanh

Hồng

 

TS

Quản trị kinh doanh

Phạm Cảnh

Huy

 

TS

Kinh tế công nghiệp

14

EM6140 Marketing dịch vụ II

Nguyễn Văn

Thanh

PGS

TS

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Mai

Anh

 

 

Quản trị kinh doanh

Ngô Trần

Ánh

 

TS

Quản trị kinh doanh

15

EM6150 Marketing quốc tế II

Nguyễn Thị Mai

Anh

 

TS

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Văn

Thanh

PGS

TS

Quản trị kinh doanh

16

EM6160 Hành vi người tiêu dùng II

Ngô Trần

Ánh

 

TS

Quản trị kinh doanh

Trần Văn

Bình

PGS

TS

Kinh tế công nghiệp

17

EM6200 Phương pháp nghiên cứu khoa học

Lê Hiếu

Học

 

TS

Kinh tế học

Phạm Thị Kim

Ngọc

 

TS

Kinh tế học

18

EM6210 Nghiên cứu Marketing hiện đại

Nguyễn Thị Mai

Anh

 

TS

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Văn

Thanh

PGS

TS

Quản trị kinh doanh

19

EM6220 Mô hình ra quyết định

Đặng Vũ

Tùng

 

TS

Quản lý công nghiệp

Lê Anh

Tuấn

 

TS

Thỉnh giảng

20

EM6230 Quản lý chuỗi cung cấp toàn cầu

Nguyễn Văn

Nghiến

 

TS

Quản lý công nghiệp

Cao Tô

Linh

 

TS

Quản lý công nghiệp

21

EM6240 Kế toán quản trị nâng cao

Trần Việt

 

TS

Quản lý tài chính

Nguyễn Tiên

Phong

 

TS

Kinh tế công nghiệp

22

EM6250 Chiến lược Quản lý công nghệ

Nguyễn Ngọc

Điện

 

TS

Quản lý công nghiệp

Đặng Vũ

Tùng

 

TS

Quản lý công nghiệp

23

EM6260 Thương mại Quốc tế

Trần Trọng

Phúc

PGS

TS

Thỉnh giảng

Phan Quốc

Nguyên

 

TS

Thỉnh giảng

24

EM6270 Văn hóa kinh doanh

Trần Văn

Bình

PGS

TS

Kinh tế công nghiệp

Đỗ Văn

Phức

GS

TS

Kinh tế học

25

EM6280 Các vấn đề pháp lý trong KD

Quang

 

TS

Kinh tế học

Phan Thị

Thuận

 

TS

Thỉnh giảng

 

© SEM