Giới thiệu chung

Mục tiêu chung

Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh người học có được những kiến thức và kĩ năng cần thiết để trở thành những nhà quản lý thành công trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau; những cán bộ có năng lực nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và xu thế hội nhập quốc tế.

Chương trình này tạo cơ hội để người học có thể:

  • Nắm vững kiến thức và kĩ năng chuyên sâu của các chức năng quản trị kinh doanh.
  • Cập nhật và hoàn thiện các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giám sát; đồng thời, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, và suy luận có tính phê phán.
  • Hoàn thiện khả năng đưa ra quyết định phù hợp với đạo đức và luật pháp
  • Phát triển khả năng thực thi trách nhiệm trong một môi trường kinh doanh có tính hội nhập toàn cầu và đầy biến động.

 

Mục tiêu cụ thể

Kết thúc khóa đào tạo thác sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh người học được định hướng hoạt động tại các tổ chức, doanh nghiệp với tư cách là chuyên gia tư vấn kinh doanh hoặc nhà quản lý ở các cấp khác nhau. Ngoài các kiến thức và kỹ năng chung chương trình có nhiệm vụ trang bị chuyên sâu cho người học các kiến thức và kĩ năng về:

  • Nhận dạng cơ hội kinh doanh, huy động và tổ chức nguồn lực để thực hiện thành các cơ hội đó.
  • Xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với các đặc điểm kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh.
  • Nhận dạng và giải quyết kịp thời các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực hữu hạn của tổ chức.
  • Làm chủ các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng ra quyết định để đương đầu với các biến động thường nhật của môi trường kinh doanh.

 

Thời gian đào tạo

Khóa đào tạo theo thiết kế 1,5-2,5 năm (3 học kỳ chính) theo quy chế đào tạo tín chỉ.

 

© SEM