Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo sau đại học
Chương trình đào tạo Tiến sỹ
Chuẩn đầu ra của chương trình Tiến sĩ Kinh tế học

Chuẩn đầu ra của chương trình Tiến sĩ Kinh tế học

Tên chương trình: Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế học
Ngành đào tạo: Kinh tế học (Economics)
Mã ngành: 62 31 03 01
Thời gian đào tạo: 3-4 năm
Bằng tốt nghiệp: Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế học
 

A. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo, tiến sĩ Chuyên ngành Kinh tế học:

  • Có khả năng phát hiện những vấn đề nghiên cứu mới xuất phát từ thực tiễn và lý luận trong lĩnh vực kinh tế học và khoa học quản lý trong các lĩnh vực kinh tế của quốc gia và thế giới.
  • Có kỹ năng thực hiện các nghiên cứu có ý nghĩa một cách độc lập trong lĩnh vực kinh tế và khoa học quản lý dưới dạng các đề tài nghiên cứu, bài báo và tham luận khoa học.
  • Có năng lực đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô tầm quốc gia, cho đến cấp ngành và các doanh nghiệp.
  • Có khả năng lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế và khoa học quản lý.
  • Có kiến thức và kỹ năng cao để giảng dạy và biên soạn giáo trình cho bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực kinh tế học và khoa học quản lý.
 

© SEM