Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo sau đại học
Chương trình đào tạo Tiến sỹ
Chuẩn đầu ra của chương trình tiến sỹ Quản lý công nghiệp

Chuẩn đầu ra của chương trình tiến sỹ Quản lý công nghiệp

Tên chương trình: Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý công nghiệp
Ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp (Industrial Management)
Mã ngành: 62 34 04 14
Thời gian đào tạo: 3-4 năm
Bằng tốt nghiệp: Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý công nghiệp
 

A. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo, tiến sĩ Chuyên ngành Quản lý công nghiệp:

  • Có khả năng phát hiện những vấn đề nghiên cứu mới xuất phát từ thực tiễn và lý luận trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh trong các ngành kinh tế của quốc gia và thế giới.
  • Có kỹ năng thực hiện các nghiên cứu một cách độc lập trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh dưới dạng các đề tài nghiên cứu, bài báo và tham luận khoa học.
  • Có năng lực đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh.
  • Có khả năng lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh.
  • Có kiến thức và kỹ năng để giảng dạy và biên soạn giáo trình cho bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh.
 

© SEM