Trang chủ
Đào tạo
Đào tạo sau đại học
Danh sách tạp chí /Hội nghị khoa học

Danh sách tạp chí /Hội nghị khoa học

 2011

- Bài báo: TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2011), Phân đoạn thị trường khách hàng trực tuyến theo rủi ro nhận thức được của khách hàng (Market Segmentations based on perceived riskness of the customers), Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 40/2011, ISSN 1859-3666

 

2010

- Bài báo: PGS. Nguyễn Văn Thanh (2010), Đào tạo nhân lực du lịch trình độ đại học có chất lượng phù hợp nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế (Bachelor-degree human resource training for tourist industry to match needs for sustainable development and international integration), Kỷ yếu Hội thảo liên kết phát triển Du lịch các tỉnh Bắc miền Trung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nghệ An, tr. 98-103.

 

2009

- Bài báo: PGS. TS. Nguyễn Minh Duệ và TS. Nguyễn Thị Mai Anh (2009a), Phát triển nhiên liệu sinh học ở Việt nam (bài 1) (Produce biological fuel in Vietnam – Section 1), Tạp chí năng lượng Việt Nam, Số 53, Tháng 6/2009, trang 28-29.

PGS. TS. Nguyễn Minh Duệ và TS. Nguyễn Thị Mai Anh (2009b), Phát triển nhiên liệu sinh học ở Việt nam (bài 2) (Produce biological fuel in Vietnam – Section 2), Tạp chí năng lượng Việt Nam, Số 54, Tháng 7/2009, trang 53-67.

TS. Giang, N.B., TS. Hồng, P.T.T., ThS. Hương, T.T.L., và ThS. Mạnh, N.N. (2009). Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997” (Economic Reform in East Asia: Ten years after the crisis in 1997). NXB Khoa học xã hội (Social Sciences Publishing House).

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2009). Một số vấn đề về giáo trình đào tạo thương mại điện tử tại Việt Nam (Some issues on e-commerce textbooks in Vietnam). Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về Thương mại điện tử (Proceedings of International Conference on E-commerce), Hanoi,12/2009

PGS. Nguyễn Văn Thanh (2009), Đào tạo nhân lực du lịch đủ trình độ và số lượng phục vụ phát triển Du lịch Vùng duyên hải Nam Trung bộ, Kỷ yếu Hội thảo liên kết phát triển Du lịch Phú Yên và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tuy Hoà, Phú Yên, 27/09/2009, trang 130-148.

 

2008

- Bài báo: TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2008). Measures to support Small and medium-sized Enterprises to Develop. Vietnam Economic Reviews, Vol. 167, Jul.2008

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2008). Một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển (Recommendations to support the development of Small and Medium-sized Enterprises). Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 2(142), trang 63-70, tháng 2/2008

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2008), Cải cách hệ thống tài chính-ngân hàng ở các nước Đông Á từ sau khủng hoảng 1997 đến nay (Reform of Financial-Banking System in West Asia Countries since crisis 1997), chuyên đề Khoa học cho đề tài Khoa học cấp bộ Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997,Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tháng 4/2008

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2008), Cải cách phương thức giám sát doanh nghiệp ở các nước Đông Á từ sau khủng hoảng 1997 đến nay (Reform of Business Control Regulations in West Asia Countries since crisis 1997), chuyên đề Khoa học cho đề tài Khoa học cấp bộ Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tháng 4/2008

PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh và NCS Vũ Hoàng Cương (2008), Quản lý phản hồi bằng vật chất của xã hội cho trường ĐH .., Tạp chí Thông tin và Dự báo, Bộ KH&ĐTư, Số 30, 6/2008.

PGS. Nguyễn Văn Thanh và NCS Nguyễn Ngọc Điện, Những vấn đề hoạch định chiến lược ở DN Việt Nam (Issues of Strategic Planning in Vietnam Enterprises), Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số tháng 6/2008.

 

2007

- Bài báo: PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh (2007), Ý kiến về tổ chức quản lý, thực hiện và đánh giá đào tạo Tiến sĩ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐH Kinh tế quốc dân,Tháng 12/2007.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh (2007), Một số ý kiến về vấn đề đào tạo …, Tạp chí Thông tin và Dự báo, Bộ KH&ĐTư, Số 24, Tháng 12/2007.

 

2006

- Bài báo: ThS. Nguyễn Tiến Dũng và PGS. Nguyễn Văn Thanh (2006), Interbrand định giá thương hiệu như thế nào (How did Interbrand evaluated brand), Tạp chí Marketing Việt Nam, Số 23/2006, tr. 42-44.

PGS. Nguyễn Văn Thanh và ThS. Nguyễn Tiến Dũng (2006), Giá trị thương hiệu: Khái niệm và cách xác định (Kỳ 1) (Brand Value: Concepts and Methods to Valuate – Part 1), Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số 4/2006, tr. 50-51. ISSN 0866-7373.

PGS. Nguyễn Văn Thanh và ThS. Nguyễn Tiến Dũng (2006), Giá trị thương hiệu: Khái niệm và cách xác định (Kỳ 2) (Brand Value: Concepts and Methods to Evaluate – Part 1), Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số 5/2006, tr. 44-45. ISSN 0866-7373.

PGS. Nguyễn Văn Thanh và ThS. Nguyễn Tiến Dũng (2006), Quản lý nhà nước về thương hiệu: Khái niệm và cách xác định giá trị (Brand Management under government control: Concepts and Methods to Evaluate), Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Số 4/2006, tr. 27-30. ISSN 0868-3697.

ThS. Nguyễn Tiến Dũng (2006), Khoảng cách văn hoá quốc gia Áo - Việt dưới góc nhìn của quản trị liên văn hoá (Austria-Vietnam Culture Gap in The Context of Inter-Cultural Management), Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 20 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Tháng 10/2006, trang 360 trong Tuyển tập báo cáo tóm tắt của Hội nghị.

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2006). Ứng dụng phương pháp quản lý tận thu cho định giá trong thương mại điện tử (Yield Management for Pricing in E-commerce). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Proceedings of Science Conference in Hanoi University of Technology), 10/2006 

TS. Phạm TT Hồng và TS. Nguyễn Bình Giang (2006). Trì trệ kinh tế Nhật Bản nhìn từ quan điểm trọng cầu (Stagnation of Japanese Economy in The Context of Need Focus). Những vấn đề kinh tế thế giới, Số 2 (118), tr.42-47

 

© SEM