Trang chủ
Đào tạo
THÔNG TIN CHUNG
Cán bộ & Giảng viên

Cán bộ & Giảng viên

Viện Kinh tế và Quản lý hiện có 75 cán bộ giảng dạy và 4 cán bộ phục vụ giảng dạy, là những người hết lòng với công việc và có chuyên môn vững vàng trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế năng lượng, kinh tế học, kế toán, quản trị sản xuất và marketing.

Bảng 2. Thống kê tình hình đội ngũ cán bộ giảng dạy thuộc Viện

TT

Bộ môn – Trung tâm

Số giảng viên

Số GS/PGS

Số Tiến sĩ

Số Thạc sĩ

1

BM KHQL và Luật

Trưởng Bộ môn:

TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Phó Trưởng bộ môn:

GVC.TS. Vũ Quang

Danh sách cán bộ Bộ môn

15

1

4

10

2

BM Kinh tế công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

GVC.TS. Phạm Cảnh Huy

Phó Trưởng bộ môn:

TS. Phan Diệu Hương

Danh sách cán bộ Bộ môn

9

3

4

2

3

BM Kinh tế học

Trưởng Bộ môn:

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng bộ môn:

GVC.ThS. Nguyễn Tài Vượng

Danh  sách cán bộ Bộ môn

8

1

2

5

4

BM Quản lý công nghiệp

Trưởng Bộ môn:

TS. Dương Mạnh Cường

Phó Trưởng bộ môn:

GVCC.PGS.TS. Trần Thị Bích Ngọc

Danh sách cán bộ Bộ môn

15

1

8

6

5

BM Quản lý tài chính

Trưởng Bộ môn:

TS. Đào Thanh Bình

Phó Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Thúc Hương Giang

Danh sách cán bộ Bộ môn

17

1

8

8

6

BM Quản trị kinh doanh

Trưởng Bộ môn:

GVCC.PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Phó Trưởng bộ môn:

GVC.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Danh sách cán bộ Bộ môn

11

1

2

8

7

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý

Giám đốc

TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

75

8

28

39

(Cập nhật ngày 07/01/2017)

 

© SEM