Viện Kinh tế và Quản lý

School of Economics and Management

Nhấn để xem
Tác giả nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế và chính sách năng lượng


Kinh tế học


Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng (SCM)


Marketing


Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng


Lãnh đạo và quản trị nhân lực


Pháp luật và các thể chế chính trị


Quản trị đổi mới


Nhà máy số/Doanh nghiệp số


Tài chính - Kế toán


Đề tài nghiên cứu


Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm thực hiện
Vai trò của hiểu biết tài chính và công nghệ tài chính trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ, giữa thành thị và nông thôn về tài chính toàn diện Nguyễn Đăng Tuệ 2021
Mô hình kiểm toán nội bộ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam Nguyễn Thúc Hương Giang 2021
Lập kế hoạch tài chính hưu trí: nghiên cứu cho đối tượng giáo viên mầm non và tiểu học ở Việt Nam Nguyễn Đăng Tuệ 2021
Khảo sát hành vi tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trường của giới trẻ thành phố Hà Nội và các yếu tố ảnh hưởng Trịnh Thu Thủy 2021
Nghiên cứu tác động của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2000-2019 Nguyễn Thị Thu Thủy 2020
Đánh giá mức độ ứng dụng phần mềm tối ưu hóa trong sản xuất ở Việt Nam - nghiên cứu trường hợp các SME trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Đặng Vũ Tùng 2020

Các yếu tố ảnh hưởng đến tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các doanh nghiệp thủ công truyền thống tại các cụm công nghiệp địa phương: Nghiên cứu trường hợp vùng ven Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Hiền 2020
Nghiên cứu mô hình tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ trong Ngân hàng thương mại: Trường hợp Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Nguyễn Tiên Phong 2020
Nghiên cứu và đánh giá mức độ phát triển kế toán quản trị của các ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Thị Phương Dung 2020
Tác động của trách nhiệm xã hội đến nỗ lực kiểm toán và chất lượng kiểm toán tài chính đối với công ty niêm yết trong ngành sản xuất tại Việt Nam Thái Minh Hạnh 2020