Đào tạo đại học...

Các chương trình đào tạo của Viện KTQL đều được xây dựng với những cơ hội trải nghiệm tốt hơn cho người học, đem lại những kiến thức từ thực tế, giúp người học có khả năng phát triển cả về chuyên môn và thực tiễn. Ngoài ra, để tạo cơ hội học tập lên các bậc đào tạo cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) với thời gian rút gọn và nhiều cơ hội trao đổi học tập tại nước ngoài, Viện cũng cung cấp các chương trình tích hợp và các chương trình tiên tiến. Học tập theo những chương trình này, người học được đảm bảo khả năng phát triển cả về học thuật trong tương lai với những cơ hội tiếp cận tri thức tiên tiến trên thế giới.


Kết cấu Chương trình đào tạo:

Khối kiến thức Tín chỉ Ghi chú
Giáo dục đại cương 51
Toán và khoa học cơ bản 32 Thiết kế phù hợp theo nhóm ngành đào tạo
Lý luận chính trị 13 Theo quy định của Bộ GD&ĐT
GDTC/GD QP-AN
Tiếng Anh 6 Gồm 2 học phần Tiếng Anh cơ bản
Giáo dục chuyên nghiệp 81
Cơ sở và cốt lõi ngành 48
Kiến thức bổ trợ 9 Gồm hai phần kiến thức bắt buộc:
• Kiến thức bổ trợ về xã hội, khởi nghiệp và các kỹ năng khác (6TC);
• Academic Writing and Presentation (3TC).
Tự chọn theo môđun 16 Khối kiến thức Tự chọn theo môđun tạo điều kiện cho sinh viên học tiếp cận theo một lĩnh vực ứng dụng.