Bộ môn - Trung tâm

Kinh tế học


...

...

Bộ môn Kinh tế học là một trong 06 bộ môn của Viện Kinh tế và Quản lý, thuộc Trường Ðại học Bách Khoa Hà Nội. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ môn hiện nay là đào tạo, nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến khoa học kinh tế.

Ðối tượng đào tạo của bộ môn bao gồm tất cả các sinh viên và học viên đang theo học tại Viện Kinh tế và Quản lý ở tất cả các bậc học như cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ thuộc các hệ đào tạo chính quy và đào tạo liên tục. Ngoài ra, bộ môn còn thực hiện giảng dạy cho các học phần kinh tế cơ sở cho học viên theo học hệ đào tạo quốc tế (SIE) và các học viên đang theo học các ngành khác thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Hiện tại, bộ môn có 10 giảng viên, bao gồm 1 phó giáo sư, 3 tiến sỹ và 6 thạc sỹ. Giảng viên của bộ môn đều được đào tạo tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước. Đồng hành với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên ngành, các giảng viên còn tích cực tham gia tư vấn kinh tế cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.