Các hướng nghiên cứu
Bộ môn KHQL và Luật

Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn:

- Quản trị chiến lược

- Quản trị hành vi tổ chức

- Quản trị nhân sự và xây dựng hệ thống KPI

- Lãnh đạo và quản lý

- Văn hóa kinh doanh

- Các vấn đề pháp lý trong kinh doanh