Các hướng nghiên cứu
Bộ môn Quản trị kinh doanh

- Marketing: hành vi người tiêu dùng, marketing công nghiệp, marketing số

- Các mô hình và công cụ trong phân tích kinh doanh

- Các quy trình trong kinh doanh

- Hệ thống thông tin quản lý, các hệ thống chỉ báo kết quả hoạt động doanh nghiệp

- Du lịch

- Thương mại điện tử và kinh tế số

- Doanh nghiệp số, chuyển đổi số, trưởng thành số