Các hướng nghiên cứu
Bộ môn Kinh tế học

Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn:

- Lạm phát và tăng trưởng kinh tế

- Ảnh hưởng của cơ cấu ngoại thương xuất nhập khẩu tới tăng trưởng kinh tế

- Các nhân tố ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế tới cơ cấu ngoại thương và sản lượng quốc gia

- Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu xe đạp điện ở Việt nam

- Nghiên cứu hàm cầu về thép ở Việt nam